Kategoriler
bilgi bankası

Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi 

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim

Rehberi

 
http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/Sektorel_SOME_Reh.docx

Sürüm 1

Kasım 2014

İÇİNDEKİLER

 

EKLER LİSTESİ

 

ŞEKİLLER LİSTESİ
 

TABLOLAR LİSTESİ

 

 

YÖNETİCİ  ÖZETİ

Ülkeler siber güvenliklerini sağlamak amacıyla idari yapılanmalar gerçekleştirmekte, teknik önlemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Konunun önemi dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar”, 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayınlanmıştır. Bu önemli adımla ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması konusunda idari, teknik ve hukuki yapıların oluşturulması hız kazanmış olup, bu Karar ile siber güvenliğe ilişkin program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan plan, program, usul, esas ve standartlara uyması esas alınmıştır. Bu bağlamda ilgili tüm kurum ve kuruluşların Siber Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmalara katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlikle uygulaması siber güvenlik çalışmalarının başarı ile sonuçlanması ve ulusal siber güvenliğimizin arttırılması bakımlarından büyük önem arz etmektedir.

Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eylem planı kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurularak, faaliyetlerine başlamıştır. Yine söz konusu eylem planı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.

USOM ve SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları  önlemede veya azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 4. Eylem Maddesi “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) kurulması ve Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) oluşturulması” başlığını taşımaktadır. Bu madde bağlamında Resmi Gazete’de 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı “Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. Tebliğin 6. maddesinde Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen kritik sektörlerde, sektörün düzenleyici ve denetleyici kurumu veya sektörün ilgili olduğu bakanlık bünyesinde “Sektörel SOME” kurulmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bahse konu Tebliğde SOME’lerin yapısı, görevleri ve USOM’la ilişkileri de açıklanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı 2012 Yatırım Programı içerisinde yer alan “Kritik Altyapılarda Bilgi Güvenliği Yönetimi Projesi” kapsamında kritik altyapıların ve kritik altyapıları barındıran kritik sektörlerin belirlenmesi için ilk çalışmalar yapılmış, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 5 numaralı eylem maddesi kapsamında, Siber Güvenlik Kurulu’nca ilk etapta “Ulaştırma, Enerji, Elektronik Haberleşme, Finans, Su Yönetimi, Kritik Kamu Hizmetleri” ülkemizin kritik sektörleri olarak belirlenmiştir.

Bu kritik sektörlerin düzenleyicisi konumunda bulunan ve Sektörel SOME kurma yükümlülüğüne sahip olan kurum ve bakanlıkların faydalanması, Tebliğ’de yer alan hükümlerin açıklanması ve kurumlara yardımcı olması amacıyla “Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi” dokümanı hazırlanmıştır.

Siber güvenliğe ilişkin oluşturulan organizasyon yapısında hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıda USOM, Sektörel SOME ve Kurumsal SOMEler bulunmaktadır. Sektörel SOME ve Kurumsal SOME ler USOM koordinasyonunda çalışacaktır. Kritik alt yapı olarak belirlenen sektörlerde yer alan Kurumsal SOME ler bağlı bulunduğu Sektörel SOME lerle çalışacaklardır. Organizasyonun tamamı göz önünde bulundurulduğunda, Kurumsal SOME’lerin kendi kurumları kapsamında olaylara müdahale, Sektörel SOME’lerin sektörleri kapsamında idari düzenleme ve koordinasyon, USOM’un ise ulusal kapsamda teknik destek ve koordinasyon görevi bulunmaktadır. Buna ilaveten Sektörel SOME’lerin başlıca görevi, gerçekleşen siber olayları yakından izlemek, alınması gereken önlemleri belirlemek ve sektöre yönelik düzenlemeler yapmaktır.

Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi, Sektörel SOME’lerin kurum organizasyonu içerisindeki yerini, Kurumsal SOME’ler ve USOM’la ilişkilerini, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini (eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim esaslarını, Sektörel SOME’lerin kurulması için gereken kuruluş süreleri ve esasları ile bu süreçte kullanılacak olan ekler, şekiller ve tablolar listesini içermektedir.

 

 1. Giriş
  1. Amaç

Bu rehber, 11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Sektörel SOME kurma yükümlülüğü olan kurumların faydalanması için hazırlanmıştır.

  1. Kapsam

Bu rehberde özellikleri ve sorumlulukları verilen; Sektörel SOME’ler, kritik sektörleri düzenlemek ve denetlemekten sorumlu kurumlar bünyesinde, düzenleyici ve denetleyici kurumların yetki alanı dışında kalan kritik sektörlerde ise ilgili olduğu Bakanlık bünyesinde kurulacaktır.

Rehber, Sektörel SOME’lerin kurum organizasyonu içerisindeki yerini, Kurumsal SOME’ler ve USOM’la ilişkisi, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini (eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim esaslarını, Sektörel SOME’lerin kurulması için gereken kuruluş süreleri ve esasları ile bu süreçte kullanılacak olan ekler, şekiller ve tablolar listesini içermektedir. Ancak kurumlar büyüklük, görev, teknik yeterlilik, personel ve benzeri hususlardaki farklılıklardan dolayı rehberin içeriğini imkân ve kabiliyetleri ile orantılı olarak uygulayacaklardır.

  1. Tanımlar ve Kısaltmalar

“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nda yapılan tanımlara ilave olarak, bu rehberde geçen;

 1. BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
 2. BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
 3. EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
 4. İz kaydı: Bilişim sistemlerinin işletilmesi esnasında veya siber olaya maruz kalması durumunda ürettiği kayıtlar,
 5. Kritik altyapılar: İşlediği bilginin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim sistemlerini barındıran altyapıları,
 6. Kurumsal SOME: Temel görevleri, Tebliğ’de yer alan Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibini,
 7. Sektörel Çalışma Grubu: Sektörel SOME, sektördeki Kurumsal SOME ve USOM temsilcilerinin yer alacağı, kurumlar arası iletişim ile sektör içi mevzuat ve teknik çalışmalarda bulunacak çalışma grubunu,
 8. Sektörel SOME: Temel görevleri, Tebliğ’de yer alan Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibini,
 9. Siber Olay: Bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya teşebbüste bulunulmasını,
 10. SPK: Sermaye Piyasası Kurumunu,
 11. Tebliğ: 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği,
 12. UDHB: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
 13. Ulusal Siber Ortam: Kamu bilişim sistemleri ile gerçek ve tüzel kişilere ait bilişim sistemlerinden oluşan ortamı,
 14. USOM: Temel görevleri, Usul ve Esaslar’da yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini,
 15. Usul ve Esaslar: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Usul ve Esasları,

ifade eder.

  1. Dayanak

Bu doküman, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci Maddesi 1 inci fıkrasının (h) bendi ile “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”, “11.06.2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” ve “Tebliğ” e dayanılarak hazırlanmıştır.

  1. İlgili Mevzuat ve Dokümanlar

USOM, Sektörel SOME ve Kurumsal SOME ile ilgili mevzuat ve dokümanlar Tablo 1’de yer almaktadır.

Organizasyon İlgili Mevzuat İlgili Doküman
USOM 22 Mayıs 2013 Tarihli 2013/278 Sayılı Usul ve Esaslar (BTK Kurul Kararı)1 _
Sektörel SOME Tebliğ2 Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi
Kurumsal SOME Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi

Tablo 1 – İlgili Mevzuat ve Dokümanlar

 

  1. Güncelleme

Bu doküman gelişen teknoloji, değişen şartlar, ihtiyaçlar ve sektörel gelişmeler göz önünde bulundurularak güncellenecektir. Güncelleme talepleri USOM tarafından alınacak, değerlendirme ve güncellemeler UDHB koordinasyonunda BTK/USOM aracılığı ile yapılacak ve ilgili taraflara bildirilecektir.

  1. Gizlilik

Sektörel SOME birimlerinde görev yapan personel, bu rehber kapsamındaki görevleri dolayısıyla elde etmiş oldukları bilgiler bakımından sır saklama yükümlülüğüne tabidir. Bu yükümlülük görev sona erdikten sonra da devam eder. Hizmet alımı sözleşmesine dayalı işlemlerde de bu hususa riayet edilir.

 1. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu

Ülkemiz kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarını içine alan siber olaylara müdahale organizasyonu Şekil 1‘de gösterilmiştir. Siber olaylara müdahale organizasyonundaki üç temel bileşen USOM, Sektörel SOME’ler ve Kurumsal SOME’lerdir.

USOM, Sektörel SOME ve Kurumsal SOME’nin hizmet alanları Tablo 2’de verilmiştir.

 

Organizasyon Kurulduğu Kurum / Kuruluş Hizmet Alanı
USOM BTK / Telekomünikasyon İletişim

Başkanlığı (TİB)

Ulusal siber ortam
Sektörel SOME • Kritik sektörü düzenleyici ve denetleyici kurumlar

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar kuruluncaya kadar ilgili bakanlık

Kritik altyapı sektörü
Kurumsal SOME Kamu kurum, kuruluşları ve kritik altyapı sektörlerindeki özel kurumlar Kamu kurum, kuruluşları ve kritik altyapı sektörlerindeki özel kurumların siber ortamları

Tablo 2 – Hizmet Alanları

USOM, Sektörel SOME ve Kurumsal SOME’ler Tablo 2’deki hizmet alanlarında siber güvenlik yönetimini gerçekleştirirler.

Şekil 1: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu

Şekil 1’de yer alan;

 1. Uyarı ve bilgilendirme: Siber olay öncesinde USOM tarafından hazırlanan bülten, duyuru gibi bilgileri,
 2. Koordinasyon: Siber olay esnasında USOM, Kurumsal SOME ve bağlı olduğu Sektörel SOME arasında yapılan koordinasyonu,
 3. İletişim: Siber olay öncesi, esnası ve sonrasında USOM ve/veya Kurumsal SOME’nin bağlı olduğu Sektörel SOME tarafından talep edilen rapor, form ve bilgilendirmeyi,

ifade etmektedir. Sektörel SOME kendisine bağlı Kurumsal SOME’lerin USOM ile olan iletişim faaliyetlerini düzenleyecek olup, sektör dahilinde kullanılacak iletişim yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleyecektir. USOM’un belirlediği yöntemi de kullanabilecektir.

 

  1. Kritik Altyapılar ve Sektörel SOME’ler

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 5 numaralı eylem maddesi kapsamında, Siber Güvenlik Kurulu’nca ülkemizin kritik altyapı sektörleri “Ulaştırma, Enerji, Elektronik Haberleşme, Finans, Su Yönetimi, Kritik Kamu Hizmetleri” olarak belirlenmiştir.

Kritik Altyapılar

Enerji

Ulaştırma

Su Yönetimi

Kritik Kamu Hizmetleri

Finans

Elektronik Haberleşme

Şekil 2: Türkiye’nin kritik altyapı sektörleri

Her kritik altyapı sektörü için, Sektörel SOME’nin kurulacağı kurum Tablo 3’te gösterilmiştir. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yetki alanı dışında kalan, ulaştırma, su yönetimi ve kritik kamu hizmetleri (Ek-3) için ilgili bakanlık bünyesinde Sektörel SOME’ler kurulur. Kritik sektörler Siber Güvenlik Kurulu tarafından ihtiyaç halinde güncellenir.

Kritik Altyapı Sektörü Sektörel SOME’nin Kurulacağı Kurum
Enerji EPDK
Elektronik Haberleşme BTK
Finans SPK, BDDK
Su yönetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Kritik Kamu Hizmetleri Ek 3’te belirtilmiştir
Ulaştırma Ek 4’te belirtilmiştir

Tablo 3: Sektörel SOME’leri Kurulacağı Kurumlar

Sektörel SOME, sorumluluk alanındaki kritik sektördeki siber güvenliğin koordinasyonundan, düzenlenmesinden ve yetki alanı varsa denetlenmesinden sorumludur.

Sektörel SOME’ler görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, USOM ve sektöründeki Kurumsal SOME’ler ile koordinasyon ve iletişim içerisinde bulunurlar.

Sektörel SOME, sektör içi siber güvenlik politikalarını, ihtiyaç duyulması halinde, USOM ile işbirliği içerisinde belirlemekte ve bu politikaların uygulandığını kontrol etmektedir. Siber Güvenlik Kurulunun aldığı stratejik kararın sektörel seviyedeki karşılığı Sektörel SOME’ler tarafından yerine getirilir. Sektörel SOME’ler, sorumluluk alanındaki sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bilgilendirme ve başlıca siber güvenlik çözümleri hakkında bilgi sağlama hizmeti vermektedir. Sorumluluk alanını oluşturan kritik sektörü kapsayacak şekilde siber saldırı uyarısı ve güvenlik açığı duyurusu yayınlar.

 1. Sektörel SOME Kurulum Aşamaları
  1. Kurum İçerisindeki Yeri ve Kapasite Planlaması

Sektörel SOME’lerin, kurum içinde düzenleme ve/veya denetleme fonksiyonlarını doğrudan icra eden birim altında oluşturulması esastır. Kurumun ifa etmekte olduğu denetleme ve/veya düzenleme fonksiyonları birden fazla birim altında ise; Sektörel SOME bu birimlerde çalışanların temsilcilerinin oluşturduğu bir yapılanma şeklinde kurulabilir.

Sektörel SOME amirinin en az lisans derecesine ve sektör tecrübesine sahip olması ve bilgi güvenliği/siber güvenlik konusunda tecrübeli personel arasından seçilmiş olması tavsiye edilir.

Kurulacak olan Sektörel SOME, sektörde faaliyet gösteren kuruluşların Kurumsal SOME’leri yanında, kurum bünyesindeki Kurumsal SOME ile de aynı  şekilde koordinasyon içerisinde olacaktır.

Sektörel SOME’lerin yerine getireceği fonksiyonlar Şekil 3’de gösterilmiştir. Kurumun imkânları çerçevesinde Şekil 3’deki fonksiyonların tamamını yerine getirmesi için hâlihazırda görev yapan personelin görevlendirilebileceği; nihai hedef olarak ayrı bir uzmanlık gerektiren her bir fonksiyon için en az bir sözleşmeli/kadrolu personel istihdamı yapılması tavsiye edilmektedir.

Sektörel SOME
Uyum, Düzenleme ve/veya denetleme

Sektörel siber güvenlik bilinçlendirme

Sektör içi olay yönetim ve koordinasyon

Şekil 3: Sektörel SOME Fonksiyonları

Sektörel SOME’nin görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak istihdam edilecek personelin sadece bu fonksiyonları ifa etmek için istihdam edilmesi tavsiye edilmektedir. Sektörel SOME’lerin görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmesi için, burada çalışacak personelin en az ön lisans programından mezun olması, sektör tecrübesine sahip olması veya bilgi güvenliği/siber güvenlik uzmanlığına sahip olması önerilmektedir. Kurumlar personel ihtiyacını firmalardan hizmet alımı yolu ile de temin edebilirler. Firmadan temin edilen personelin kurumun gereksinimleri çerçevesinde güvenlik soruşturmasının (adli sicil kaydı, şahıs güvenlik belgesi vb.) yaptırılması ve firma personeline gizlilik sözleşmesi imzalatılması tavsiye edilir ve bu şekilde çalıştırılacak personel için hazırlanacak olan sözleşmelerde kurumda personel istihdamını düzenleyen kanun maddeleri gözetilir.

  1. Kurum İçi Paydaşlarla İletişim Esasları

Sektörel SOME, sektöründeki siber güvenliği yönetirken varsa hukuk ve basın / halkla ilişkiler müşavirlikleri ile birlikte çalışır.

Sektörel SOME ilgili sektöründeki siber güvenlik ile ilgili çalışmaları düzenler ve yetkisi varsa denetler. Sektör ile ilgili siber güvenlik organizasyonları düzenler, gerekli mevzuatları hazırlar, uyarı ve bilgilendirme yapar ve sektörü ilgilendiren siber olaylarda koordinasyon görevini üstlenir. İhtiyaç durumunda yetkili makamlarla iletişime geçer.

Sektörel SOME’ler, yıllık olarak hazırlayacakları “Sektörel Siber Güvenlik Faaliyet Raporu” nu bağlı bulundukları kurum veya kuruluşun üst yönetimine sunar.

Sektörel Siber Güvenlik Faaliyet Raporu’nun aşağıdaki ana başlıklardan oluşması tavsiye edilmektedir:

 1. İnsan Kaynağı
  1. Sektörel SOME’nin insan kaynağı durumu
  2. Sektör içi farkındalık çalışmaları
  3. Alınan eğitimler, gidilen konferanslar, verilen eğitimler
 2. Sektörde yer alan kurumların denetlenmesi ile ilgili faaliyetler
 3. Müdahale ve koordine edilen siber olaylar
  1. Olayların dökümü
  2. Edinilen tecrübeler ve uygulanan düzeltici faaliyetler
 4. Sektör içi ve dışı paydaşlarla yapılan çalışmalar
 5. Diğer faaliyetler
  1. Kurum Dışı Paydaşlarla İletişim Esasları

Bu bölümde, Sektörel SOME’lerin kurum dışı paydaşlar (USOM ve Sektör İçerisindeki Kurumsal SOME’ler) ile olan iletişim esasları yer almaktadır.

Sektörel SOME’ler, 7×24 ulaşılabilir durumda olan personelin iletişim bilgilerini USOM’a EK-1’de yer alan Sektörel SOME İletişim Formu ile iletirler.

Kritik Sektörlerdeki Kurumsal SOME’ler, 7×24 ulaşılabilir durumda olan personelin iletişim bilgilerini bağlı olduğu Sektörel SOME’ye ve USOM’a EK-1’de yer alan Sektörel SOME İletişim Formu ile iletirler. Sektörel SOME İletişim Formunda yer alan bilgiler Sektörel SOME tarafından belirlenir.

Formun güvenli iletişim sistemi üzerinden USOM’a gönderilmesi gerekmektedir. Sektörel SOME’ler gerekli gördükleri durumlarda USOM’un yanı sıra diğer Sektörel SOME’lere de bilgi verebilir.

Sektörel SOME’ler bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal SOME’lerden gelen “Siber Olay Müdahale Raporu” nu USOM’a ileteceklerdir.

Yurt dışı bağlantılı siber olaylar için USOM’la iletişime geçilmesi, siber olayların USOM üzerinden çözüme kavuşturulması tavsiye edilir.

  1. Sektörel SOME’lerin Kuruluş Süreleri ve Esasları

Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve 2013-2014 Eylem Planında, Sektörel SOME’lerin Aralık 2013’e kadar kurulması öngörülmüştür. Sektörel SOME’lerin, bu Rehber göz önünde bulundurularak kurulması esastır. Bu kapsamda, Sektörel SOME, Ek 1’de yer alan SOME İletişim Bilgileri Formunu doldurarak güvenli iletişim sistemi üzerinden USOM’a iletir. USOM, kurulan Sektörel SOME’lerin listesini UDHB’ye iletir. 

  1. Eğitimler

Sektörel SOME’lerde istihdam edilecek personelin, kurum ve/veya kuruluşların hizmet içi eğitimlerine ilave olarak Tablo 4’deki eğitimleri de alması tavsiye edilir. İhtiyaç duyulan asgari eğitimlerden bazıları USOM tarafından verilebilecektir3

Tablo 4’te yer alan eğitimlerin içerikleri Ek 2’de verilmiştir. Ek 2’deki eğitim içeriklerinde, her bir eğitim için gerekli olan ön şartlar belirtilmiştir. 

Temel Yetenek Eğitimler Eğitimden Beklenen Faydalar
Kayıt Yönetimi
 • Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi
 • Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi
Sektörel SOME personelinin sistemler ve tehditler ile ilgili farkındalık kazanabilmesi
Siber Olay Yönetimi
 • Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulumu ve Yönetimi Eğitimi
 • Bilişim Hukuku Eğitimi
Bir siber olay gerçekleşmesi durumunda gerekli olacak olay yönetimi ve koordinasyonu yeteneklerinin kazanılmasıdır.
Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
Bilgi güvenliği/siber güvenlik sürecinin kavratılması ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili farkındalık oluşması

Tablo 4: Sektörel SOME’lerin Alması Tavsiye Edilen Eğitimler

 1. Sektörel SOME’lerin Görev ve Sorumlulukları

Sektörel SOME’lerin siber olay öncesi, siber olay esnası ve siber olay sonrasındaki temel görev ve sorumluluklarına bu bölümde yer verilmiştir.

  1. Siber Olay Öncesi

Sektörel SOME ilk aşamada sektördeki firmaların, kamu kurum/kuruluş temsilcilerinin ve USOM’un yer alacağı sektör içi mevzuat ve teknik çalışmalarda bulunmak üzere bir sektörel çalışma grubu oluşturacaktır.

Sektörel SOME’ler düzenli olarak aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirirler:

   1. Düzenleme Çalışmaları
  1. Sektörel SOME, Sektörel çalışma grubuyla beraber sektör içi siber güvenlik mevzuatının kapsamını belirler.
   1. Sektörde bulunan kritik bilgi sistemlerinin belirlenmesi için kullanılacak kriter belirlenir. Aşağıda görülen Tablo 5, kritik sektörlerin her birinde hangi parametrelerin göz önünde bulundurularak kritik sistemlerin belirlenebileceğine ilişkin fikir vermektedir:

Kritik Altyapı Sektörü Sektörel SOME’nin Kurulacağı Kurum Kritik sistemlerin belirlenmesi için kullanılabilecek parametreler
Enerji EPDK Sistemlerin ürettiği, depoladığı, ilettiği, dağıttığı veya satışına aracılık ettiği enerji miktarı
Elektronik Haberleşme BTK Sistemlerin depoladığı veya taşıdığı veri miktarı, yapılmasına aracılık ettiği konuşma sürelerinin toplam uzunluğu
Finans SPK, BDDK Sistemlerin sakladığı mevduat hacmi veya transferine aracılık ettiği mevduat miktarı 
Su yönetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sistemlerin ürettiği, ilettiği, arıttığı veya dağıttığı su miktarı 
Kritik Kamu Hizmetleri Ek 3’te belirtilmiştir Sistemlerin yapılmasına eşlik ettiği işlem sayısı, iç kullanıcı veya dış kullanıcı sayıları kullanılabilir.
Ulaştırma Ek 4’te belirtilmiştir Sistemlerin taşıdığı yük ve/veya yolcu sayısı 

Tablo 5: Kritik sistemlerin belirlenmesi için kullanılabilecek parametreler

   1. Yukarıdaki parametreler kullanılarak sektörde bulunan sistemlerden hangilerinin kritik olduğunu belirlemek için kullanılacak eşik değerleri tanımlanır.
   2. Belirlenen eşik değeri göz önünde bulundurularak sektörde yer alan kritik sistemler ve bunları işleten kurum ve kuruluşlar belirlenir. Bu kurumların Kurumsal SOME’lerini kurma yükümlülüğüne mevzuatta yer verilir, çalışmaları öncelikli olarak takip edilir.
   3. Sektörde yer alan kritik sistemlerin belirlenmesine dönük çalışma en geç iki yılda bir tekrar edilmelidir.
  1. Sektörel SOME, Sektörel çalışma grubuyla beraber sektör içi siber güvenlik mevzuatını (yönetmelik, tebliğ) hazırlar veya gözden geçirir.
  2. Sektörel SOME, Sektörel çalışma grubuyla beraber sektör içi asgari siber güvenlik kriterlerini belirler.
  3. Sektörel SOME, Sektörel çalışma grubuyla beraber bilgi güvenliği ve siber güvenliğe ilişkin çerçeve sözleşme hükümleri4 üretir ve yayınlar. (Sözleşme hükümlerinin ilave edilmesi firmalardan alınacak hizmetlerin çerçevesini belirleme açısından büyük önem arz etmektedir.)
  4. Sektörel SOME Sektörel çalışma grubuyla beraber, Kurumsal SOME’lerden yapmasını talep ettiği risk analizlerinin metodunu, kapsamını, hazırlama periyodunu ve rapor formatını belirler.
  5. Sektörel SOME, Sektörel çalışma grubuyla beraber sektörel siber olay müdahale prosedürü oluşturur ve tatbikatlarda test ederler.
  6. Sektördeki kurumsal SOME’lerin Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı başta olmak üzere test ve tatbikatlara katılmalarını teşvik ederler.
  7. NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programları ve tatbikatlara katılımda bulunmayı teşvik ederler.
  8. Sektörel SOME, USOM ile birlikte kendi sektörüne özgü siber güvenlik tatbikatı veya çalıştay düzenleyebilir ya da düzenlenen tatbikatlara ve çalıştaylara katılım sağlarlar.
  9. USOM tarafından yayınlanan duyuru ve bildirilerin sektöre aktarılmasını sağlarlar.
  10. Siber Güvenlik Kurulu tarafından alınan ve kritik sektörleri ilgilendiren bir kararın sektörde faaliyet gösteren Kurumsal SOME’lere duyurulmasını ve koordinasyonunu sağlarlar.
   1. İletişim
  1. Sektörel SOME’ler 7/24 erişilebilir olan iletişim bilgilerini EK-1’e göre belirleyerek birlikte çalıştıkları Kurumsal SOME’lere ve USOM’a bildirirler, aynı zamanda birlikte çalıştıkları Kurumsal SOME’ler ve USOM’a ait iletişim bilgilerini alırlar.
   1. Bilgilendirme
  1. Sorumluluk alanındaki sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara faydalı siber güvenlik pratikleri5 hakkında bilgi sağlama hizmeti verir.
  2. Sektördeki kurumlara siber güvenlikle ilgili ve özellikle kendi sektörüne ilişkin bilgiler içeren bülten gönderir.
  3. Sorumluluk alanını oluşturan kritik sektörü kapsayacak şekilde genel siber saldırı uyarısı ve güvenlik açığı duyurusu yayınlar.
  4. USOM’dan aldığı sektöre özel siber güvenlik önlemlerini Kurumsal SOME’lere aktarır. 
  5. Sektördeki kurumlara siber güvenlik eğitim ve konferanslarını önerir.
  6. Kurumsal SOME’lere verilecek eğitimler ile ilgili ihtiyaç tespit çalışmalarını ve eğitimlerin verilmesini koordine eder.
  7. Sektörde yer alan kurumların sistemleri göz önünde bulundurularak tedarikçi kurumlar tarafından yayınlanan açıklıklar ve bu açıklıklarla ilgili olarak alınması gereken önlemler konusunda koordinasyonu sağlar.
   1. Teknolojik Önlemler
  1. Sektöre özel siber tehditleri tespit etmek için Sektörel Çalışma Grubu ile koordinasyon içinde sektöre özgü bilgi sistemlerini kapsayan bal küpü sistemlerinin Kurumsal SOME’lere kurulmasını tavsiye edebilir.
  2. Kurumsal SOME’lerin kendi bünyelerinde gerçekleştirecekleri sızma testleri için kapsam, rapor formatı ve minimum ihtiyaçların belirlenmesi hususunda Kurumsal SOME ve USOM ile koordinasyonu sağlar.
  3. Sektöre özgü bilgi sistemlerinde (SCADA vb.) ve geniş alanlara yayılmış kurumsal bilişim sistemlerinde geniş alan ağı iletişiminin güvenliğinin sağlanması için internet servis sağlayıcıları, uydu operatörleri vb. iletişim hizmeti sağlayan taraflarla kurumsal SOME’ler arasında çalışmaların yapılmasını koordine eder.
  4. Sektöre özgü bilgi sistemlerinin (SCADA, vb.) üreticileri/geliştiricileri ile kurumsal SOME’leri bir araya getirerek sistemlerde yapılabilecek iyileştirmelerin ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi hususunda çalışmaların yapılmasını koordine eder.
  5. Dünya’da benzer sektörlerde gerçekleşen olayları izler ve kurumları bilgilendirir.
  6. Kurumsal SOME rehberinde yer alan iz kayıt mekanizmalarının, Kurumsal SOME’ler tarafından belirlenen asgari niteliklerde kurulup kurulmadığının denetler.
  1. Siber Olay Esnasında

Sektörde yer alan bir kurumda veya sektörde bir siber olayın yaşanması durumunda Sektörel SOME’ler aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirirler:

  1. Siber olay esnasında, Kurumsal SOME’de gözlemci bulundurabilir, imkanları ölçüsünde gerekli desteği sağlarlar.
  2. Kendisine bağlı olan Kurumsal SOME’lere ve USOM’a siber olayla ilgili bilgilendirme mesajı gönderir.
  3. Siber olaya müdahale aşamasında suç işlendiği izlenimi veren bir durumla karşılaşıldığında durumu gecikmeksizin Kurumsal SOME’lerin yetkili makamlara (savcılık veya kolluk kuvvetlerine) bildirmesini ve siber olay raporunun USOM’a iletilmesini sağlarlar.

Gerçekleşen siber olaylar kolluk kuvvetleri ile işbirliği gerekliliği açısından değerlendirildiğinde üç bölüme ayrılmıştır.

  1. Olayların bir bölümü sadece Kurumsal SOME’lerle ilgili olup, kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerekli değildir. Bu olaylara örnek olarak teknik arızalar, doğal afetlerle bilgi sistemlerinin durması ve kullanıcı hataları ile ortaya çıkan istenmeyen durumlar sayılabilir.
  2. Kurumsal bilgi sistemlerine içeriden veya dışarıdan yapılan saldırıların Kurumsal SOME’ler ve kolluk kuvvetlerinin işbirliği ile çözümlenmesi gerekmektedir.
  1. Kurumsal bilgi sistemleri kullanılarak işlenen sahtekârlık, fikri mülkiyet hırsızlığı vb. suçlarla, delillerin bilgisayar ortamında bulunduğu işgal, hırsızlık, fiziksel saldırı vb. eylemlerde görev ağırlıklı olarak kolluk kuvvetlerine düşmekte, kurumsal SOME’lerden delillerin yetkili makamlara aktarılması beklenmektedir.

Şekil 4:

Kurumsal SOME

lerin ve Kolluk Kuvvetlerinin

İ

lgi

Alan

ı

na Giren O

laylar.

 

  1. Siber Olay Sonrası

Sekt

ö

rde yer alan bir k

urumda bir siber olay ger

ç

ekle

ş

tikten ve olaya m

ü

dahale edildikten sonra

Sekt

ö

rel

SOME

ler a

ş

a

ğı

daki g

ö

revleri icra ederler:

  1. Kurumsal SOME Rehberi’nin Ek -2’sinde yer alan Siber Olay Bildirim Formu’nun Kurumsal SOME tarafından doldurulmasını, USOM’a iletilmesini sağlar ve kayıt altına alır.
  2. Kurumsal SOME’nin yaşadığı siber olay tecrübesinden hareketle yapacağı düzenlemelere esas teşkil edebilecek bilgileri (türü, miktarı ve yaklaşık maliyeti) ister ve kayıt altına alır.
  3. Siber olaydan elde edilen, olayın önlenmesine yönelik bilgi ve tecrübeleri, rekabet şartları ve ticari sırları gözeterek, sektördeki diğer Kurumsal SOME’ler ile paylaşır.
  4. Gerekli durumlarda Kurumsal SOME ile koordinasyon içinde medya ile iletişime geçip son durum hakkında bilgilendirme yapar.

Ek 1: Sektörel SOME İletişim Bilgileri Formu

SEKTÖREL SOME İLETİŞİM BİLGİLERİ FORMU
Kurum Adı Tarih:
SOME Takımı7/24 İletişim Bilgileri Telefon Cep telefonu Faks Kurumsal e-posta
SOME Personelinin Adı Soyadı Ünvanı Telefonu Cep telefonu Kurumsal e-posta adresi

Ek

2

: E

ğ

itim

İç

erikleri

Merkezi G

ü

venlik

İ

zleme ve Olay Y

ö

netimi E

ğ

itimi

  

Ön Şartlar

  • Temel işletim ve bilişim sistemleri bilgisi
    • TCP/ IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi
    • Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi

        Ana Konular

    • Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
    • Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM)
    • SIM çözümlerine örnekler
    • Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
    • Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
     • OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
     • OSSIM Kurulumu
     • OSSIM Konfigürasyonu
     • OSSIM Web Konsolu
     • Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
     • OSSIM ajanı ile bilgi toplama
     • SYSLOG ile bilgi toplama
    • Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı ilişkilendirme)
    • Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
    • Olay analizi ve müdahale
    • Sistem bakımı ve güncelleme

    

   Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi

        Ön Şartlar

   Hem idari süreçler, hem bilişim sistemleri altyapısı konularında orta derecede tecrübe sahibi olmak.

        Ana Konular

   • Giriş (Tarihçe, örnek bilgisayar olayları, örnek SOME’ler ve organizasyonlar)
   • SOME temel konuları (SOME nedir, SOME çerçevesi, SOME servis çerçevesi)
   • Siber olay müdahale süreci (olay müdahale servis tanımı ve servis işlevleri)
   • SOME operasyonel elemanları (yazılım, donanım, politika ve prosedürler)
   • SOME proje planı

   Bilişim Hukuku Eğitimi6

        Ön Şartlar

   • Belirli bir ön şart yoktur.

   Ana Konular

   • Bilgisayar teknolojisi
   • Sayısal veri teknolojisi
   • İşletim sistemi ve yazılımlar
   • İnternet teknolojisi
   • İstemciler için ağ güvenliği
   • Kablosuz internet erişimi ve güvenliği
   • Bilişim kültürü
   • İnternet arama motorları
   • İnteraktif bankacılık-ceza
   • Bilişim suçları-kanun maddeleri
   • Elektronik imza
   • Bilişim suçları-örnek olaylar
   • Hakaret-sövme suçları (internet-SMS vb.)
   • Bilirkişi raporları
   • Alan adları hukuku
   • Delil tespiti-hukuk
   • Delil tespiti-ceza
   • İnternet servis sağlayıcılar
   • Spam-yığın e-posta-SMS
   • İnternet sitelerinin filtrelenmesi
   • E-tüketici
   • Av.tr- e-baro
   • Sanal kumar
   • E-devlet uygulamaları
   • Uluslararası mevzuat
   • İnteraktif bankacılık-hukuk
   • Yüksek mahkeme kararları
   • UYAP
   • Kişisel verilerin korunması
   • Fikri haklar-ilgili hükümler
   • Telekomünikasyon hukuku
   • Çocuk pornografisi

    

   ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

        Ön Şartlar

   • Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile tanışıklık avantaj olmaktadır.

   Ana Konular

   • Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden gereklidir?
   • ISO 27001’de “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al” döngüsü
   • Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi
   • ISO 27001 temel kontrol alanları
    • Güvenlik politikası
    • Bilgi güvenliği organizasyonu
    • Varlık yönetimi
    • İnsan kaynakları güvenliği
    • Fiziksel ve çevresel güvenlik
    • İletişim ve işletim yönetimi
    • Erişim kontrolü
    • Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
    • Bilgi güvenliği olay yönetimi
    • İş sürekliliği yönetimi
    • Uyum
   • ISO 27001’e uygunluk denetimi
    • Denetim planlama
    • Denetim kontrol listeleri
    • Uygunsuzluklar ve raporlama
   • Çeşitli uygulamalar

    

   Ek 3: Kritik Kamu Hizmetleri Sektöründe Sektörel SOME’lerin Kurulacağı Kurumlar

   Kritik Kamu hizmetleri; vatandaşın gündelik hayatında sıklıkla etkileşimde bulunduğu nüfus, tapu, vergi, ticaret, sosyal güvenlik, sağlık (acil servis, tıbbı hizmetler, kan ve organ bankacılığı ve halk sağlığı), gıda, güvenlik ( polis, jandarma, sahil güvenlik), yollar ve köprüler, barajlar, maaş ve adli işlemlerin yapıldığı ve kayıtlarının bulunduğu kritik sistemlerden sunulan servislerdir. Bu doğrultuda düzenleyici ve denetleyici kurumlar kuruluncaya kadar aşağıdaki Bakanlıklarda Sektörel SOME’ler kurulacaktır.

   1. İçişleri Bakanlığı 
   2. Adalet Bakanlığı 
   3. Maliye Bakanlığı 
   4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
   5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
   6. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
   7. Sağlık Bakanlığı,

   Ek 4: Ulaştırma Sektöründe Sektörel SOME’lerinin Kurulacağı Kurumlar

   Ulaştırma sektörü için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ilgili Bakanlık olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki birimlerde Sektörel SOME’ler kurulması öngörülmüştür.

   1. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
   2. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
   3. Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
   4. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
   5. Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

   Ek 5: Çerçeve Sözleşme Hükümleri

   Bilgi sistemlerinin güvenliği kapsamında tedarikçi firmalarla tam işbirliği ve yapılacak işbirliğinin şartlarının sözleşme ile güvence altına alınması  önem arz etmektedir.

   Kurumların yazılım ve donanım sistemlerini, ağ bileşenlerini ve iletişim hizmetlerini sağlayan firmalarla yaptıkları sözleşmelerde

   1. Bakım,
   2. Sistemin uzaktan izlenmesi,
   3. Olaylara müdahale
   4. Yazılım güvenliği ve güvenli yapılandırma

   konularında firmalardan beklentilerini güvence altına alan hükümlerin yer almasının son derece faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

   Yukarıdaki başlıkların her biri tedarikçi firmalarla müzakere edilmeli, kurum beklentilerini firmanın tam olarak anlaması sağlanmalı ve nihayet beklentiler sözleşmeye aktarılmalıdır.

   Yukarıdaki başlıklardan “d. Yazılım güvenliği ve güvenli yapılandırma” kapsamında kurumların firmalarla müzakere etmesi gereken alt başlıklar şu şekilde açıklanabilir (a., b. ve c. Başlıkları için de benzer hükümlerin geliştirilmesi faydalı olacaktır):

   1. Sunucu sistemlerinde çalışan uygulama yazılımlarının ve bu sunucuların işletim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması kapsamında,
    1. Geliştirici tarafından, yapılan uygulama yazılımı güvenliği testleri ile ilgili bilgi verilecektir.
    1. Kurum tarafından veya farklı kullanıcılar tarafından belirlenen uygulama yazılımı açıklıklarının giderilmesi ile ilgili yöntem belirlenecektir.
    2. Uygulama yazılımının ve çalıştığı sunucuda kullanılan işletim sisteminin güvenli yapılandırılması gerçekleştirilecektir.
    3. Uygulama yazılımının ve çalıştığı sunucuda kullanılan işletim sisteminin yama yönetiminin nasıl yapılacağı kararlaştırılacaktır.
    4. Uygulama yazılımının ve çalıştığı sunucuda kullanılan işletim sisteminin kötücül yazılımlardan korunması için alınabilecek önlemler kararlaştırılacaktır.
    5. Uygulama yazılımının kayıt üretme kabiliyeti değerlendirilecek, yeterli bulunmaması halinde kurumun gereksinimleri göz önünde bulundurularak uygulama yazılımının güncellenmesi sağlanacaktır.
    6. Uygulama yazılımına ağ üstünden erişimle ilgili olarak sınır güvenliği sistemlerinde alınması gereken önlemler belirlenecektir.
   1. Ağ bileşenlerini tedarik eden firmalarla bu bileşenlerin güvenliğinin sağlanması kapsamında:
    1. Ağ bileşenlerinde kullanılan işletim sisteminin güvenli yapılandırılması sağlanacaktır.
    2. Ağ bileşenlerinde kullanılan işletim sisteminin yama yönetiminin nasıl yapılacağı kararlaştırılacaktır.
    3. Ağ bileşenlerinde bulunan kayıt üretme kabiliyeti değerlendirilecek, yeterli bulunmaması halinde kurumun gereksinimleri göz önünde bulundurularak işletim sisteminin güncellenmesi sağlanacaktır.
    4. Ağ bileşenlerine ağ üstünden erişimle ilgili olarak alınması gereken önlemler belirlenecektir.
   1. SCADA sistemlerinde ve geniş alanlara yayılmış kurumsal bilişim sistemlerinde geniş alan ağı iletişiminin güvenliğinin sağlanması için servis sağlayıcıları ve iletişim servisini sağlayan taraflarla yapılacak işbirliği kapsamında:
    1. Devrelere bağlanan cihazların kimlik kontrolü ile ilgili uygulamalar ve mevcut önlemler değerlendirilecektir.
    2. Devrelerde taşınan verinin bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanması ile ilgili uygulamalar ve mevcut önlemler değerlendirilecektir.
    3. Devrelerin sürekliliği ve süreklilik, gecikme, hata oranı ve benzeri performans parametreleri değerlendirilecektir.
    4. Yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak devrelerin kurumun güvenlik gereksinimini karşılayıp karşılamadığı, karşılamıyorsa servis sağlayıcının sunduğu alternatif devrelerden hangisinin tercih edilmesi gerektiği veya hangi ilave önlemlerin alınması gerektiği belirlenir.

    

    

   1 BTK Kurul Kararına USOM web sayfasından erişilebilir. (www.usom.gov.tr)

   2 Tebliğe Resmi Gazete web sayfasından erişilebilir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131111-6.htm)

    

   3 Bu konudaki gelişmeler USOM’un internet sayfasından (www.usom.gov.tr) takip edilebilir.

   4 Çerçeve sözleşme hükümleri EK 5’de açıklanmaktadır.

   5 Faydalı siber güvenlik pratikleri: ABD, Avrupa vb. yerlerde aynı sektörde alınan güvenlik önlemlerinin ve yapılan çalışmaların izlenmesi en çok kullanılan standartların gözden geçirilmesi, uluslar arası konferansların takip edilmesi ve tüm bu kaynaklardan alınan bilgilerin Türkiye’ye uyarlanmasını kapsar.

   6 Eğitim içeriği Ankara Barosu İnternet Sitesinden alınmıştır.

Sektörel SOME’lerde (Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinde) istihdam edilecek personelin alması tavsiye edilen eğitimler

Kategoriler
bilgi bankası

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi

http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/Kurumsal_SOME_Reh_V1.pdf

Sürüm 1
Temmuz 2014
2
İÇİNDEKİLER
1 Giriş………………………………………………………………………………………………………………………….8
1.1 Amaç…………………………………………………………………………………………………………………..8
1.2 Kapsam………………………………………………………………………………………………………………..8
1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar……………………………………………………………………………………………8
1.4 Dayanak……………………………………………………………………………………………………………….9
1.5 İlgili Mevzuat ve Dokümanlar ……………………………………………………………………………………9
1.6 Güncelleme …………………………………………………………………………………………………………10
1.7 Gizlilik ………………………………………………………………………………………………………………10
2 Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu ………………………………………………………………….10
3 Kurumsal SOME Kurulum Aşamaları……………………………………………………………………………….12
3.1 Kurum İçerisindeki Yeri ve Kapasite Planlaması……………………………………………………………12
3.2 Kurum İçi Paydaşlarla İletişim Esasları……………………………………………………………………….13
3.3 Kurum Dışı Paydaşlarla İletişim Esasları …………………………………………………………………….14
3.4 Eğitimlerin Alınması ……………………………………………………………………………………………..16
3.5 Kurumsal SOME’lerin Kuruluş Süreleri………………………………………………………………………17
3.6 Kurumsal SOME’ler için Kuruluş Esasları …………………………………………………………………..17
4 Kurumsal SOME’lerin Görev ve Sorumlulukları………………………………………………………………….17
4.1 Siber Olay Öncesi …………………………………………………………………………………………………17
4.2 Siber Olay Esnası………………………………………………………………………………………………….22
4.3 Siber Olay Sonrası ………………………………………………………………………………………………..24
3
EKLER LİSTESİ
Ek 1: SOME İletişim Bilgileri Formu ……………………………………………………………………………………..25
Ek 2: Siber Olay Bildirim Formu …………………………………………………………………………………………..25
Ek 3: Siber Olay Değerlendirme Formu …………………………………………………………………………………..27
Ek 4: Eğitim İçerikleri ………………………………………………………………………………………………………..29
Ek 5: Kurumsal SOME’ler İçin Gereksinim Listesi …………………………………………………………………….38
Ek 6: Olay Sonrasında İncelenmek Üzere Güvenilir Delillerin Elde Edilmesi İçin Tutulacak Kayıtların Asgari
Nitelikleri………………………………………………………………………………………………………………………..40
4
ŞEKİLLER LİSTESİ
Şekil 1: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu………………………………………………………………11
Şekil 2: Kurumsal SOME Fonksiyonları ………………………………………………………………………………….12
Şekil 3: Kurumsal SOME’nin Kurum İçindeki Paydaşları ve Temel Fonksiyonları………………………………14
Şekil 4: Kurumsal Bilişim Sistemleri Güvenlik Testleri Süreci……………………………………………………….19
Şekil 5: Siber Olay Müdahale Akış Diyagramı…………………………………………………………………………..23
5
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1 – İlgili Mevzuat ve Dokümanlar…………………………………………………………………………………….9
Tablo 2 – Hizmet Alanları…………………………………………………………………………………………………….10
Tablo 3 – Sektörel SOME…………………………………………………………………………………………………….11
Tablo 4 – Kurumsal SOME’lerin Oluşturması Tavsiye Edilen Dokümanlar, Paylaşım Durumu ve Oluşturma
Periyodu …………………………………………………………………………………………………………………………15
Tablo 5 – Kurumsal SOME’lerin Kullanması Tavsiye Edilen Formlar……………………………………………..16
Tablo 6 – Kurumsal SOME’lerin Alması Tavsiye Edilen Eğitimler………………………………………………….17
6
YÖNETİCİ ÖZETİ
Bilgi ve iletişim teknolojileri yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de bu teknolojilerin kullanımı coğrafi, sosyal ve ekonomik açıdan yaygınlaşmıştır.
İnternete bağlanmak, internet ortamında sunulan birçok hizmetten yararlanmak, cep telefonu ve diğer
birçok akıllı cihazı kullanmak, ülkemizin her köşesinde, her yaştan ve ekonomik düzeydeki
vatandaşımız için mümkün hale gelmiştir. Birçok vatandaşımız bireysel ve ekonomik faaliyetlerini
internet ortamında yürütmektedir. Bu gelişmeler bilgi toplumu olma yolunda önemli kilometre taşları
olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çeşitli
siber tehditleri de beraberinde getirdiği ve bunun toplumda güvenlik kaygılarına yol açtığı da bir
gerçektir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı ile siber ortam tehditlerinin niteliğinde ve
niceliğinde muazzam gelişmeler yaşanmaktadır. Siber tehditler bireyleri, kurum ve kuruluşları hatta
devletleri hedef almaktadır. Ülkeler siber güvenliklerini sağlamak amacıyla idari yapılanmalar
gerçekleştirmekte, teknik önemler almakta ve hukuki altyapılar hazırlamaktadır. Konunun önemi
dikkate alınarak ülkemizde de “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve
Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararı olarak
yayınlanmıştır. Bu önemli adımla ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması konusunda idari, teknik ve
hukuki yapıların oluşturulması süreçleri hız kazanmıştır. Bu Karar ile siber güvenliğe ilişkin program,
rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak
amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal siber
güvenliğin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
yayımlanan plan, program, usul, esas ve standartlara uyması esas alınmıştır. Bu bağlamda ilgili tüm
kurum ve kuruluşların Siber Güvenlik Kurulu kararları çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde
çalışmalara katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlikle uygulaması siber güvenlik
çalışmalarının başarı ile sonuçlanması ve ulusal siber güvenliğimizin arttırılması bakımlarından büyük
önem arz etmektedir.
Siber Güvenlik Kurulu’nun ilk toplantısında “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem
Planı” kabul edilmiş ve 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmıştır. 29
ana eylem ve 95 alt eylem maddesinden oluşan eylem planında, her eylem kapsamındaki çalışmaları
sorumlu ve ilgili kuruluş olarak yürütecek kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. Söz konusu eylem planı
kapsamında temel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) 27 Mayıs 2013 tarihinde kurularak, faaliyetlerine başlamıştır. Yine söz konusu eylem planı
çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (Kurumsal
SOME, Sektörel SOME) oluşturulması öngörülmüştür.
USOM ve SOME’ler siber olayları bertaraf etmede, oluşması muhtemel zararları önlemede veya
azaltmada, siber olay yönetiminin ulusal düzeyde koordinasyon ve işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmesinde hayati önemi olan yapılardır. Bu bağlamda kurum ya da kuruluşların bünyesinde
7
etkin ve verimli bir Kurumsal SOME’nin kurulması, bu Kurumsal SOME’nin USOM ve varsa bağlı
olduğu Sektörel SOME ile diğer Kurumsal SOME’lerle koordineli çalışması ve işbirliği halinde olması
ulusal siber güvenliğimize katkı sağlayacaktır.
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nın 4. Eylem Maddesi “Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) kurulması ve Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale
Ekiplerinin (SOME) oluşturulması” kapsamında 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı “Siber
Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ayrıca Kurumsal SOME kurmak yükümlülüğünde olan
kurumların faydalanması için “Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi” dokümanı
hazırlanmıştır.
Bu rehberde yer alan yapının, müstakil bir bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarında oluşturulması beklenmektedir. Rehber, Kurumsal
SOME’lerin kurum organizasyonu içerisindeki yerini, kapasite planlamasını, personelin niteliklerini
(eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay öncesi, esnası ve
sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim esaslarını,
Kurumsal SOME’lerin kurulması için gereken kuruluş süreleri ve esasları ile bu süreçte kullanılacak
olan ekleri, şekilleri ve tabloları içermektedir.
Bu rehber gelişen teknoloji, değişen şartlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak güncellenecektir.
Söz konusu Kurumsal SOME yapısının etkin bir şekilde oluşturulmasında ve işletilmesinde ilgili
kurum ve kuruluşun üst düzey yöneticileri tarafından desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.
8
1 Giriş
1.1 Amaç
Bu rehber, 11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Siber Olaylara
Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
kapsamında Kurumsal SOME kurma yükümlülüğü olan kurumların faydalanması amacıyla
hazırlanmıştır.
1.2 Kapsam
Bu rehberde yer alan yapı, müstakil bir bilgi işlem birimi barındıran tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile kritik altyapı işleten özel sektör kuruluşlarını kapsamaktadır. Müstakil bir bilgi işlem birimi
barındırmayan kurum ve kuruluşlar bu kapsamın dışındadır. Bilgi işlem hizmetlerinin bir kısmını veya
tamamını sözleşmeler çerçevesinde firmalardan alan kurum ve kuruluşlar için de bu dokümanda
yazılan hususlar geçerlidir.
Rehber, Kurumsal SOME’lerin kurum organizasyonu içerisindeki yerini, kapasite planlamasını,
personelin niteliklerini (eğitim düzeyi ve tecrübe), alması gereken eğitimleri, bu personelin siber olay
öncesi, esnası ve sonrasında yapması gereken çalışmaları, kurum içi/kurum dışı paydaşlarla iletişim
esaslarını, Kurumsal SOME’lerin kurulması için gereken kuruluş süreleri ve esasları ile bu süreçte
kullanılacak olan ekleri, şekilleri ve tabloları içermektedir. Ancak kurumlar büyüklük, görev, teknik
yeterlilik, personel ve benzeri hususlardaki farklılıklardan dolayı rehberin içeriğini imkân ve
kabiliyetleri ile orantılı olarak uygulayabileceklerdir.
1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar
“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nda yapılan tanımlara ilave olarak, bu
rehberde geçen;
a) İz kaydı: Bilişim sistemlerinin işletilmesi esnasında veya siber olaya maruz kalması
durumunda ürettiği kayıtları,
b) Kurumsal SOME: Temel görevleri Tebliğ’de yer alan, kurumunda bulunan siber güvenlik
risklerini azaltan ve siber olay meydana geldiğinde görev tanımında yer alan çalışmaları yapan
Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekibini,
c) Sektörel SOME: Temel görevleri Tebliğ’de yer alan ve düzenlemekle yükümlü olduğu
sektörde bulunan kritik altyapı veya kamu sistemlerini siber olaylardan korumak için çeşitli
çalışmalar yapan Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibini,
d) Siber Olay: Bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen
bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya ihlal teşebbüsünde
bulunulmasını,
e) Siber Ortam: Tüm dünyaya ve uzaya yayılmış durumda bulunan bilişim sistemlerinden ve
bunları birbirine bağlayan ağlardan oluşan ortamı,
f) Tebliğ: 11 Kasım 2013 Tarihli ve 28818 Sayılı Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş,
Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği,
g) UDHB: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
9
h) USOM: Temel görevleri, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin Kuruluş, Görev ve
Yetkilerine Dair Usul ve Esasların ”da yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini,
i) Ulusal Siber Ortam: Kamu bilişim sistemleri ile gerçek ve tüzel kişilere ait bilişim
sistemlerinden oluşan ortamı,
j) BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
k) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
l) ISO: International Organization for Standardization (Uluslararası Standartlar
Organizasyonunu)
m) IEC: International Electrotechnical Commission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu)
ifade eder.
1.4 Dayanak
Bu doküman, “5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci Maddesi 1 inci fıkrasının (h)
bendi”, “11.06.2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi,
Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ,“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi
ve 2013-2014 Eylem Planı” ve “Tebliğ”e dayanılarak hazırlanmıştır.
1.5 İlgili Mevzuat ve Dokümanlar
USOM, Sektörel SOME ve Kurumsal SOME ile ilgili mevzuat ve dokümanlar Tablo 1’de yer
almaktadır.
Organizasyon İlgili Mevzuat İlgili Doküman
USOM 22 Mayıs 2013 Tarihli 2013/278 Sayılı
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin
Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Usul ve
Esasları (BTK Kurul Kararı)1
_
Sektörel SOME
Tebliğ2
Sektörel SOME Kurulum ve
Yönetim Rehberi
Kurumsal SOME Kurumsal SOME Kurulum ve
Yönetim Rehberi (Bu
doküman)
Tablo 1 – İlgili Mevzuat ve Dokümanlar

1 BTK Kurul Kararına USOM web sayfasından erişilebilir. (www.usom.gov.tr)
2 Tebliğe Resmi Gazete web sayfasından erişilebilir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131111-6.htm)
10
1.6 Güncelleme
Bu rehber gelişen teknoloji, değişen şartlar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak güncellenecektir.
Güncelleme talepleri USOM tarafından alınacak, değerlendirme ve güncellemeler UDHB/USOM
aracılığı ile yapılacak ve yayınlanacaktır.
1.7 Gizlilik
Kurumsal SOME birimlerinde görev yapan personel, bu rehber kapsamındaki görevleri dolayısıyla
elde etmiş oldukları bilgiler bakımından sır saklama yükümlülüğüne tabidir. Bu yükümlülük görev
sona erdikten sonra da devam eder. Hizmet alımı sözleşmesine dayalı işlemlerde de bu hususa riayet
edilir.
2 Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu
Siber olaylara müdahale organizasyonundaki üç temel bileşen USOM, Sektörel SOME’ler ve
Kurumsal SOME’lerdir.
USOM, Sektörel SOME ve Kurumsal SOME’ler Tablo 2’deki hizmet alanlarında siber güvenlik
yönetimini gerçekleştirirler.
Organizasyon Kurulduğu Kurum / Kuruluş Hizmet Alanı
USOM BTK / Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığı (TİB)
Ulusal siber ortam
Sektörel
SOME
 Kritik sektörü düzenleyici ve
denetleyici kurumlar
 Düzenleyici ve denetleyici
kurumlar kuruluncaya kadar ilgili
bakanlık
Kritik altyapı sektörü
Kurumsal
SOME
Kamu kurum, kuruluşları ve kritik
altyapı sektörlerindeki özel kurumlar
Kamu kurum, kuruluşları ve kritik
altyapı sektörlerindeki özel
kurumların siber ortamları
Tablo 2 – Hizmet Alanları
Her bir kritik altyapı sektörü için, Sektörel SOME’nin kurulacağı kurum Tablo 3’te gösterilmiştir.
Kritik sektörler Siber Güvenlik Kurulu tarafından ihtiyaç halinde güncellenir. Sektörel SOME’lerin
görev ve sorumlulukları “Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi”nde detaylı olarak yer
almaktadır.
11
Kritik Altyapı Sektörü Sektörel SOME’nin Kurulacağı Kurum
Enerji
Elektronik Haberleşme İlgili düzenleyici ve denetleyici kurum
Finans
Su yönetimi
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
kuruluncaya kadar ilgili bakanlık Kritik Kamu Hizmetleri
Ulaştırma
Tablo 3 – Sektörel SOME
Ülkemiz kamu kurumlarını ve kritik altyapıları içine alan siber olaylara müdahale organizasyonu Şekil
1‘de gösterilmiştir.
Şekil 1: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonu
Kurumsal SOME’ler Şekil 1’de görüldüğü gibi kamu kurumları bünyesinde veya kritik altyapı
işletmecileri bünyesinde oluşturulur. Kritik altyapı işletmecileri, kamu veya özel sektör
kurum/kuruluşu olabilir.
12
Kurumsal SOME’ler görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, USOM ve varsa bağlı olduğu
Sektörel SOME ile koordinasyon ve iletişim içerisinde bulunurlar.
Şekil 1’de yer alan;
a) Uyarı ve bilgilendirme: Siber olay öncesinde USOM tarafından hazırlanan bülten, duyuru gibi
bilgileri,
b) Koordinasyon: Siber olay esnasında USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME tarafından
yapılan koordinasyonu,
c) Rapor, form ve bilgilendirme: Siber olay öncesi, esnası ve sonrasında USOM ve varsa bağlı
olduğu Sektörel SOME tarafından talep edilen ve Kurumsal SOME’ler tarafından iletilen
bilgileri,
ifade etmektedir.
3 Kurumsal SOME Kurulum Aşamaları
3.1 Kurum İçerisindeki Yeri ve Kapasite Planlaması
Kurumsal SOME, bilgi işlem birimi (şube müdürlükleri, daire başkanlıklar, başkanlık vb.) bünyesinde
veya bilgi işlem birimi dışında kurulabilir.
Kurumda hâlihazırda bilgi güvenliği veya siber güvenlikten sorumlu birim (şube müdürlükleri, daire
başkanlıkları, başkanlık vb.) kurulmuş ise Kurumsal SOME’nin görevlerini bu birim yerine getirebilir
veya Kurumsal SOME bu birim altında kurulabilir.
Kurumsal SOME’nin, temel sorumluluğu siber güvenlik olan bir amir yönetiminde, bir birim olarak
kurulması tavsiye edilir. Kurumsal SOME amirinin en az lisans derecesine sahip olan ve bilgi
güvenliği/siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış personel arasından seçilmiş olması tavsiye edilir.
Kurumsal SOME’lerin yerine getireceği fonksiyonlar Şekil 2’de gösterilmiştir. Kurumun imkânları
çerçevesinde Şekil 2’deki fonksiyonların tamamını yerine getirmesi için hâlihazırda bilgi işlem
bünyesinde görev yapan personelin Kurumsal SOME kurulumunun ilk aşamasında ikiz görevli olarak
görevlendirilebileceği; nihai hedef olarak ayrı uzmanlık gerektiren her bir fonksiyon için en az bir
sözleşmeli/kadrolu personel istihdamı yapılması tavsiye edilmektedir.
Kurumsal SOME
Şekil 2: Kurumsal SOME Fonksiyonları
SOME birimi yönetimi
fonksiyonu
Sistem test ve denetimi
fonksiyonu
İz kayıt analiz fonksiyonu
Olay müdahale yönetim ve
koordinasyon fonksiyonu
Kurumsal siber güvenlik
bilinçlendirme fonksiyonu
13
Rehberin dördüncü bölümünde yer alan, Kurumsal SOME’lerin görev ve sorumluluklarının
gerçekleştirilmesi için, burada çalışacak personelin ön lisans veya lisans programlarından mezun
olması ve en az iki yıl bilgi işlem tecrübesine sahip olması veya bilgi güvenliği/siber güvenlik
konularında bilgi ve tecrübeye sahip olması önerilmektedir.
Kurumlar personel ihtiyacını firmalardan hizmet alımı yolu ile de temin edebilirler. Firmadan temin
edilen personel için kurumun gereksinimleri çerçevesinde güvenlik soruşturması (adli sicil kaydı, şahıs
güvenlik belgesi v.b.) yaptırılır, firma personeline gizlilik sözleşmesi imzalatılır ve bu şekilde
çalıştırılacak personel için hazırlanacak olan sözleşmelerde kurumda personel istihdamını düzenleyen
kanun maddeleri gözetilir.
3.2 Kurum İçi Paydaşlarla İletişim Esasları
Kurumsal SOME’nin kurum içi paydaşları Şekil 3’de gösterilmiştir. Kurumsal SOME siber olay
öncesi, esnası ve sonrasında, siber güvenliği yönetmek amacıyla kurumdaki bilgi işlem birimi ve varsa
hukuk ve basın / halkla ilişkiler müşavirlikleri ile birlikte çalışır.
Bilgi işlem ekibi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin temel hedefi bilişim sistemlerinin yönetimini
yapmak ve sürekliliğini sağlamaktır. Kurumsal SOME’nin görevi ise siber güvenliğe ilişkin belirlenen
politikalara uygun şekilde faaliyet göstermek, ihtiyaç durumunda yetkili makamlarla iletişime geçmek,
kayıt vb. veriyi yetkili makamlara aktarmak ve müdahalenin yapılmasına yardımcı olmaktır. Bu iki
görev birbirinden farklı görevler olup bu görevleri yapan ekipler arasında “görevler ayrılığı” ilkesinin
uygulanması, mevcut personel kapasitesi de dikkate alınarak farklı personel tarafından yapılması
tavsiye edilir. Bu ilkenin tam anlamıyla uygulanabilmesi amacıyla bilgi işlem biriminin sistem işletimi
fonksiyonları ile Kurumsal SOME fonksiyonlarının farklı personel tarafından yapılması önem arz
etmektedir. Bu alandaki personel kapasitesinin artırılması ve iyileştirilmesi için kurumlar gerekli
tedbirleri alırlar.
Şekil 3’de de gösterildiği üzere Kurumsal SOME siber olay öncesi, bilgi işlem varlıkları üzerinde rutin
güvenlik testi çalışması yapar veya yaptırır. Kayıt yönetimi sistemi ara yüzünden rutin olarak iz
kayıtlarını takip eder. Siber olay esnasında ise, bilgi işlem biriminin yapacağı müdahaleyi yönetir ve
bilgi işlem birimindeki ilgili personeli koordine eder.
14
Siber olay müdahale koordinasyonu ve yönetimi Bilgi İşlem Birimi (Sistem İşletim Fonksiyonları) Kurumsal SOME (Bilgi İşlem Birimi veya Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik Birimi altında)
Görevler Ayrılığı İlkesi
İz kayıtlarının tutulduğu merkezi sistem
Yönetim ve izleme
Güvenlik testi
Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Siber olay bilgisi
S bi er o al y bi gl si i
İz kayıtları İzlenen sistemler
Şekil 3: Kurumsal SOME’nin Kurum İçindeki Paydaşları ve Temel Fonksiyonları
3.3 Kurum Dışı Paydaşlarla İletişim Esasları
Bu bölümde, Kurumsal SOME’lerin kurum dışı paydaşlar ile olan iletişim esasları yer almaktadır.
Kurumsal SOME – Sektörel SOME ve USOM – Sektörel SOME ilişkilerinin detaylarına Sektörel
SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi’nde yer verilmiştir.
Kurumsal SOME’ler, 7×24 ulaşılabilir durumda olan personelin iletişim bilgilerini USOM ve varsa
bağlı olduğu Sektörel SOME’ye EK-1’de yer alan SOME İletişim Formunu doldurarak, USOM
tarafından oluşturulan güvenli iletişim sistemi üzerinden iletirler. Söz konusu formda yer alan
bilgilerde değişiklik olması durumunda Kurumsal SOME’ler bu değişikliği gecikmeksizin USOM ve
varsa bağlı olduğu Sektörel SOME’ye bildirirler.
İletişimin USOM üzerinden gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte, Kurumsal SOME’ler gerekli
gördükleri durumlarda USOM’un yanısıra diğer Kurumsal SOME’lere bilgi verebilir.
USOM tarafından güvenli bir iletişim kanalı oluşturuluncaya kadar, yapılacak iletişimde mevcut
iletişim kanalları kullanılabilir. SOME’lerin e-posta yoluyla yapacağı iletişimin şifreli olması önerilir.
Kurumsal SOME’lerin oluşturacağı dokümanlar, bu dokümanları hangi paydaşlarla paylaşabileceği ve
oluşturma periyodları Tablo 4’te yer almaktadır. Tablo 4 tavsiye niteliğinde olup Kurumsal
SOME’lerden talep edilen dokümanların sayısına, tipine, içeriğine, detay seviyesine ve gönderim
periyoduna USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME karar verecektir. Ayrıca kurum üst yönetimi
de Kurumsal SOME’den farklı tiplerde dokümanlar (örn. risk analizi raporu) talep edebilir. Yurt dışı
15
bağlantılı siber olaylar için USOM’la iletişime geçilmesi, siber olayların USOM üzerinden çözüme
kavuşturulması tavsiye edilir. Ayrıca yurt dışı temsilciliği olan kurumlarda yaşanacak siber olaylarda
da aynı şekilde USOM’la iletişime geçilmesi tavsiye edilir.
Kurumsal SOME’lerin oluşturması beklenen dokümanlardan biri olan Faaliyet Raporu’nun aşağıdaki
ana başlıklardan oluşması tavsiye edilmektedir.
1. İnsan Kaynağı
a. Personel durumu
b. Kurum içi farkındalık çalışmaları
c. Alınan eğitimler, gidilen konferanslar
2. Risk Analizi Süreci
a. Bilişim sistemleri test faaliyetleri
b. İz kayıtları inceleme faaliyetleri
c. Müdahale ve koordine edilen siber olaylar
3. Edinilen tecrübeler ve uygulanan düzeltici faaliyetler
4. Kurum içi ve dışı paydaşlarla yapılan çalışmalar
5. Diğer faaliyetler
Doküman Adı USOM Varsa Sektörel
SOME
Oluşturma
Periyodu
Faaliyet Raporu – Evet Yıllık
Kurumsal Siber Güvenlik Değerlendirme ve Risk
Analizi Raporu – – Yıllık
Siber Olay Müdahale Raporu Evet Evet Siber olaya
müdahale sonrası
Tablo 4 – Kurumsal SOME’lerin Oluşturması Tavsiye Edilen Dokümanlar, Paylaşım Durumu ve
Oluşturma Periyodu
Ayrıca Kurumsal SOME’lerin siber olay öncesi, siber olay esnası ve siber olay sonrasında kullanması
tavsiye edilen formlarla ilgili bilgi Tablo 5’te yer almaktadır.
16
Form Adı Siber Olay
Öncesi
Siber Olay
Esnası
Siber Olay
Sonrası
SOME iletişim bilgileri formu (Ek 1) Evet
Siber olay bildirim formu (Ek 2) Evet
Siber olay değerlendirme formu (Ek 3) Evet
Tablo 5 – Kurumsal SOME’lerin Kullanması Tavsiye Edilen Formlar
3.4 Eğitimlerin Alınması
Kurumsal SOME’lerde istihdam edilecek personelin alması tavsiye edilen eğitimler Tablo 6’da
verilmiştir. Eğitimler, Kurumsal SOME personelinin sistemli bir şekilde kayıt analizi ve yönetimi
yapabilmesi, kurumun bilişim sistemlerindeki önemli güvenlik zafiyetlerini tespit edebilmesi ve siber
olay müdahale koordinasyonu yapabilmesi için gerekli olan temel yetkinlikleri vermeyi
hedeflemektedir. İhtiyaç duyulan asgari eğitimlerden bazıları USOM tarafından da verilebilecektir3
.
Tablo 6’da yer alan eğitimlerin içerikleri Ek 4’te verilmiştir. Ek 4’teki eğitim içeriklerinde, her bir
eğitim için gerekli olan ön şartlar belirtilmiştir.
Temel Yetenek Eğitimler Eğitimden Beklenen Faydalar
Zafiyet Analizi
– Güvenli Yapılandırma Denetimi
Eğitimi
– Sızma Testleri Eğitimi
– Saldırı Teknikleri Eğitimi
Kurumsal SOME personelinin bir
siber olay gerçekleşmeden önce
sistemlerindeki önemli zafiyetleri
tespit etmesi ve karşı önlem
uygulamasını koordine etmesi için
gerekli yetenekleri kazanması
Kayıt Yönetimi
– Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi
Eğitimi
– Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay
Yönetimi Eğitimi
Kurumsal SOME personelinin
sistemdeki kayıtları takip
edebilmesi, sistemler ve tehditler
ile ilgili farkındalık kazanabilmesi
Siber Olay
Müdahale
– Siber Olaylara Müdahale Ekibi
Kurulumu ve Yönetimi Eğitimi
– Bilişim sistemleri Adli Analizi Eğitimi
Bir siber olay gerçekleşmesi
durumunda gerekli olacak olay
yönetimi ve koordinasyonu
yeteneklerinin kazanılması, dijital

3 Bu konudaki gelişmeler USOM’un internet sayfasından (www.usom.gov.tr) takip edilebilir.
17
Temel Yetenek Eğitimler Eğitimden Beklenen Faydalar
– Bilgisayar Adli Analizi –
Derinlemesine Windows Eğitimi
– Ağ Adli Analizi Eğitimi
– Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri
Eğitimi
– DDoS Saldırıları ve Korunma Yolları
Eğitimi
– Bilişim Hukuku Eğitimi
delillerin geçerliliğinin
bozulmaması için alınacak
tedbirlerin öğrenilmesi.
Adli analiz esasen kolluk
makamının görevi olmakla birlikte,
kurumların “sistem izleme” ve
“kayıt yönetimi” kapsamında giriş
seviyesinde adli analiz bilgisine
sahip olması gerekmesi.
Bilgi Güvenliği
Yönetimi
– ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
Bilgi güvenliği/siber güvenlik
sürecinin kavratılması ve Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili
farkındalık oluşması.
Tablo 6 – Kurumsal SOME’lerin Alması Tavsiye Edilen Eğitimler
3.5 Kurumsal SOME’lerin Kuruluş Süreleri
Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve 2013-2014 Eylem Planında, Kurumsal SOME’lerin Eylül 2014’e
kadar kurulması öngörülmüştür.
3.6 Kurumsal SOME’ler için Kuruluş Esasları
Kurumsal SOME’lerin, Ek 5’de yer alan “Kurumsal SOME’ler için Gereksinim Listesi” göz önünde
bulundurularak kurulması esastır. Bu kapsamda, Kurumsal SOME, Ek 1’de yer alan SOME İletişim
Bilgileri Formunu doldurarak güvenli iletişim sistemi üzerinden USOM’a ve varsa bağlı olduğu
Sektörel SOME’sine iletir. Kurumsal SOME, ihtiyaç duyması halinde karşılıklı mutabakat ile
USOM’dan kuruluş şartlarının yeterliliği ile ilgili yerinde inceleme talep edebilir. USOM, kurulan
Kurumsal SOME’lerin listesini UDHB’ye iletir.
4 Kurumsal SOME’lerin Görev ve Sorumlulukları
Kurumsal SOME’lerin siber olay öncesi, siber olay esnası ve siber olay sonrasındaki temel görev ve
sorumluluklarına bu bölümde yer verilmiştir.
4.1 Siber Olay Öncesi
Kurumda bir siber olayın yaşanmadığı veya gerçekleşmediği durumda Kurumsal SOME’ler, kurum
içi farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurumsal bilişim sistemleri sızma testlerinin
yapılması / yaptırılması ve kayıtların düzenli olarak incelenmesi çalışmalarını yaparlar. Yapılacak
çalışmaların detaylarına bu bölümde yer verilmiştir.
18
4.1.1 Kurum içi farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi
Kurumsal SOME’lerin, farkındalık çalışmaları kapsamında;
a. Kurum personeline periyodik olarak bilinçlendirme sunumu yapılması,
b. Kurumun yemekhane, toplantı odaları gibi ortak kullanılan bölgelerine bilgi
güvenliğiyle ilgili posterler asılması,
c. Siber güvenlik ile ilgili periyodik olarak kurum içi bülten hazırlanması,
d. Kurum çalışanlarına periyodik olarak bilgi güvenliğiyle ilgili hatırlatma e-postaları
gönderilmesi,
e. Varsa kurumun iç portalında siber güvenlik ile ilgili bir bölüm oluşturulması,
f. Siber güvenlikle ilgili ekran koruyucuların ve arka plan resimlerinin hazırlanması,
g. Kurumun bilgi güvenliği farkındalığını ölçecek anketlerin düzenli olarak yapılması
faaliyetlerini yapması veya yaptırması tavsiye edilir.
4.1.2 Kurumsal bilişim sistemleri güvenlik testlerinin yapılması / yaptırılması süreci
Sürecin a.-g. adımları Şekil 4’te özetlenmiştir:
19
Şekil 4: Kurumsal Bilişim Sistemleri Güvenlik Testleri Süreci
20
a. Geniş kapsamlı test ve denetim:
Kurumsal SOME’ler yılda en az bir kez aşağıdaki kapsamda test ve denetimleri
yaparlar veya TSE tarafından belgelendirilmiş firmalara yaptırırlar. Test ve denetim
hizmetlerinin sağlaması gereken asgari kriterleri USOM yayınlar.
i. İç ağda yer alan bileşenlerde bulunabilecek zafiyetlerin taranması
ii. Dış ağa açık bileşenlerde bulunabilecek zafiyetlerin taranması
iii. Dışa açık web uygulamalarının sızma testleri
iv. Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları yapılandırma testleri
v. Veri tabanı yapılandırma testleri
vi. Kuruma özel geliştirilmiş yazılımlar
vii. DNS servisi testleri
viii. E-posta servisi testleri
ix. Sosyal mühendislik testleri
x. Sadece kurum içinden erişilen web uygulamaları sızma testleri
xi. Dağıtık servis dışı bırakma (DDoS) testleri
xii. Sanallaştırma sistemleri testleri
xiii. Kablosuz ağ testleri
xiv. Güvenlik duvarı testleri
xv. URL ve içerik filtreleme testleri
b. Test sonuç raporlarının içermesi beklenen minimum bilgi aşağıda listelenmiştir:
i. Zafiyetin önem derecesi (Acil, Kritik, Yüksek, Orta, Düşük)
ii. Zafiyetin etkisi
iii. Zafiyetin bulunduğu bileşenler
iv. Zafiyetin açıklaması ve nasıl tespit edildiği
v. Alınması gereken önlemler
c. Varlık ve risk değerlerinin belirlenmesi:
Kurumsal SOME, üstünde zafiyet bulunduğu tespit edilen varlıklar için başta bilgi
işlem birimi olmak üzere kurumun ilgili birimleri ile işbirliği içinde varlık değerlerini
belirler. Test sonuç raporundan gelen zafiyet değerleri ile varlık değerlerini kullanarak
risk değerlerini hesaplar. Böylece, “Kurumsal Siber Güvenlik Değerlendirme ve Risk
Analizi” raporunu hazırlar ve kurum üst yönetimine sunar.
d. Kurumsal Siber Güvenlik Değerlendirme ve Risk Analizi raporunun içermesi beklenen
minimum bilgi aşağıda listelenmiştir:
i. Varlık değeri
ii. Zafiyetin önem derecesi (Acil, Kritik, Yüksek, Orta, Düşük)
iii. Zafiyetin etkisi
iv. Zafiyetin bulunduğu bileşenler
v. Zafiyetin açıklaması ve nasıl tespit edildiği
vi. Alınması gereken önlemler
vii. Risk değeri
e. Dar kapsamlı test ve denetim:
Kurumsal SOME’nin, a maddesinde tanımlanan testlerden 6 ay sonra, a maddesinin
i.’den v.’ye kadar olan adımlarını tekrar gerçekleştirmesi tavsiye edilir. Ayrıca, bilgi
21
işlem altyapısında değişiklik olması durumunda da 6 aylık süreyi beklemeden aynı test
adımları gerçekleştirilir.
f. Yapılan güvenlik testleri sonucunda suç olabilecek iz, delil ve emare (zararlı yazılım,
sızma vb.) görülmesi durumunda birim amiri ve kurum hukuk müşavirliği ile
görüşülerek gecikmeksizin kanunen soruşturmaya yetkili makamlara (savcılık/kolluk),
varsa bağlı olduğu sektörel SOME’ye ve USOM’a bildirirler.
g. Kurumsal SOME, e maddesinde tanımlanan faaliyeti müteakip Kurumsal Siber
Güvenlik Değerlendirme ve Risk Analizi raporunda gerekli güncellemeleri yapar.
h. Kurum yönetimi ve bilgi işlem birimi ile periyodik toplantılar yaparak, gerçekleşen
siber olayları, mevcut riskleri ve düzeltici/önleyici faaliyetlerin durumunu gözden
geçirir.
i. Kurumsal SOME’ler, sızma testleri ve denetimler sonucunda bulunan zafiyetlerin ilgili
bilgi işlem personeli / firma tarafından kapatılmasını koordine ederler.
j. Testler sonrasında zafiyetler kapatıldıktan sonra doğrulama testlerini yaparlar veya
yaptırırlar.
k. Profesyonel saldırganların hedefi durumunda olan kurumların, APT (“Advanced
Persistant Threat”, Gelişmiş Siber Casusluk Tehditi) analizini de risk işleme
yöntemlerinden biri olarak göz önünde bulundurmaları tavsiye edilmektedir. APT
analizi, zafiyetlerden faydalanarak kurumun bilişim sistemlerine yerleşen gelişmiş
siber casusluk tehditlerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalardır.
4.1.3 İz kayıtlarının merkezi olarak yönetilmesi
a. Kurumsal SOME, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Olay Sonrasında
İncelenmek Üzere Güvenilir Delillerin Elde Edilmesi İçin Tutulacak Kayıtların Asgari
Nitelikleri” dokümanına uygun olarak, merkezi bir şekilde tutulmasını ve yönetilmesini
sağlar. Görevler ayrılığı prensibi çerçevesinde, merkezi iz kayıt sistemi yönetiminin, iz
kayıtlarını üreten bilişim sistemlerinin sorumlularından bağımsız olarak yapılmasını
sağlar.
b. Kurumsal SOME, iz kayıtlarının günlük olarak izleme ve incelemesini yapar.
c. Kurumsal SOME, iz kayıtları üzerinde dönemsel (haftalık, aylık vb.) analiz ve
ilişkilendirme çalışması yapar; çalışma sonucunda oluşturduğu raporu bilgi işlem
birimine ve üst yönetime sunar.
d. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Olay Sonrasında İncelenmek Üzere Güvenilir
Delillerin Elde Edilmesi İçin Tutulacak Kayıtların Asgari Nitelikleri” dokümanında
belirtilen “İz Kaydı Alınması Gereken Sistemler” e ilave olarak diğer sistemlerden de
(kullanıcı terminalleri, balküpü sistemi, veri kaçağı önleme sistemi, URL filtreleme
vb.) iz kaydı alınması tavsiye edilir.
4.1.4 Diğer Sorumluluklar
a. Kurumsal SOME, siber olay öncesi, esnası ve sonrasındaki görev ve sorumlulukları ile
kurumun diğer birimlerle ilişkilerini düzenler, siber olay yönetim talimatlarını (siber
olay müdahale, siber olay bildirim süreci vb.) hazırlar.
b. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı başta olmak üzere tatbikatlara katılırlar.
22
c. USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME tarafından önerilen/düzenlenen toplantı
ve etkinliklere katılırlar.
d. Güvenlik ürünlerinin (saldırı tespit sistemi, güvenlik duvarı, balküpü sistemi vb.)
belirlenmesi sürecinde bilgi işleme destek verir.
e. Güvenlik ürünlerinin uygulama seviyesi işletimi ile ilgili politikaları bilgi işlem ile
koordineli şekilde belirler.
4.2 Siber Olay Esnası
Kurumda herhangi bir siber olayın gerçekleştiği durumlarda, Kurumsal SOME’ler Şekil 5’de yer alan
akış diyagramına göre görevlerini icra ederler. Şekilde Kurumsal SOME’lerin olay müdahale
esnasında bilgi işlem birimi, internet servis sağlayıcı, Sektörel SOME, USOM, hukuk müşavirliği,
savcılık, kolluk kuvveti ve basın müşavirliği ile birlikte gerçekleştirebileceği işlemler açıkça
belirtilmiştir.
Kurumsal SOME olay müdahale esnasında bilişim sistemlerine yetkisiz erişim yapılmaması için
gerekli tedbirleri alır, aldırır.
Siber olay müdahale akışı içinde suç unsuruna rastlanması halinde savcılık, kolluk makamı vb.
makamlara haber verilmesi hem kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi, hem de ulusal siber güvenlik
kapsamında caydırıcılığın sağlanması açısından önem arz etmektedir.
23 Hayır Siber olay mı? Evet
Kurumsal SOME’nin gerekirse bilgi işlem birimi ile beraber olayı değerlendirmesi
Bilgi işlem birimi personelinin yapacağı müdahalenin koordine edilmesi
Gerekmesi durumunda İnternet Servis Sağlayıcı ile, güvenli iletişim kanallarından ,Ek-2 Siber Olay Bildirim Formu doldurularak Sektörel SOME ve USOM ile irtibata geçilmesi, işbirliği yapılması ve olaya müdahale edilmesi
Olay / Olay Bildirimi
İşlem sonlandırılır
Suç işlendiği izlenimi var mı? (Kurumsal SOME’nin, birim amiri ve varsa hukuk müşavirliği ile değerlendirmesi) Evet Kanunen yetkili makam ile (Savcılık/ Kolluk Makamı) temasa geçilmesi Savcılık tarafından yetki verilen birimler / kolluk makamı tarafından delillerin toplanması
Bilgi işlem birimine siber olay ile ilgili çalışmanın tamamlandığı bilgisinin verilmesi
USOM ve varsa Sektörel SOME ile irtibata geçilmesi
İhtiyaç duyulması halinde bilgi işlem personelinin sistemlerin çalışır hale gelmesi için gerekli teknik müdahaleyi yapması Siber olay müdahalenin tamamlanması
Hayır
Olay için medya bilgilendirmesi yapılması gerekiyor mu? Evet Basın müşavirliği ile irtibata geçilmesi Basın Duyurusu
Hayır Siber olay müdahalenin tamamlanması, rehberin “4.3 Siber olay sonrası” bölümündeki çalışmaların yapılması Siber Olay Değerlendirme Formu (Ek-3) Şekil 5: Siber Olay Müdahale Akış Diyagramı
24
4.3 Siber Olay Sonrası
Kurumda bir siber olay gerçekleştikten ve olaya müdahale edildikten sonra Kurumsal SOME’ler
aşağıdaki görevleri icra ederler:
a. Zaman geçirmeden olaya neden olan açıklık belirlenir ve çıkarılan dersler kayıt altına alınır.
b. Kurumsal SOME, siber olay ile ilgili bilgileri USOM tarafından belirlenen kriterlere uygun
şekilde (Ek 3 Siber Olay Değerlendirme Formunu doldurarak) USOM’a ve varsa bağlı olduğu
Sektörel SOME’ye gönderir ve kayıt altına alır.
c. Olayla ilgili olarak gerçekleştirilebilecek düzeltici/önleyici faaliyetlere ilişkin öneriler kurum
yönetimine arz edilir.
d. Yaşanan siber olayların türleri, miktarları ve maliyetleri ölçülüp izlenir.
e. Yaşanan siber olaya ilişkin iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı siber olay müdahale
raporu hazırlanır, üst yönetim, USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME’ye iletilir.
25
Ek 1: Kurumsal SOME İletişim Bilgileri Formu
(*) işareti zorunlu alanları belirtmektedir.
Ek 2: Siber Olay Bildirim Formu
KURUMSAL SOME İLETİŞİM BİLGİLERİ FORMU
Kurum Adı* Tarih:
SOME Takımı
7/24 İletişim Bilgileri*
Telefon Cep
telefonu Faks Kurumsal eposta
Hizmet aldığı ISS*
ISS’ten almış olduğu güvenlik
hizmetleri*
DDOS Diğer:
Hangi tür Güvenlik Cihazları
kullanılıyor
IPS WAF FW Diğer:
Kurum IP Adres Aralığı SOME Personelinin*
Adı Soyadı Ünvanı Telefonu Cep telefonu Kurumsal eposta
adresi
İzlenmesi Talep Edilen
Sistemlerin
Alan Adı IP Adresi Açıklama
26
SİBER OLAY BİLDİRİM FORMU
1. Bildirimi yapan SOME:
2. Bildirimi yapan personelin
Ad, Soyad :
Unvan/Birim :
Telefon :
E-posta :
3. Olay türü:
□ Servis dışı bırakma (DDoS) □ Web Defacement
□ Bilgi Sızdırma (Data Leakage)
□ Zararlı Yazılım (Malware)
□ Sosyal Mühendislik
□ Spam
□ Şifre Ele Geçirme
□ Dolandırıcılık (Fraud)
□ Port Tarama
□ Kimlik taklidi
□ Oltalama (Phishing)
□ SQL Injection
□ Diğer (Lütfen açıklayınız):
________________________________________________________________
4. Olay sistem kesintisine sebep oldu mu? □ Evet □ Hayır
5. Olayın:
Tahmini başlangıç zamanı
Tarih : ……………….. Saat : ………………..
Tespit edildiği zaman
Tarih : ……………….. Saat : ………………..
6. Eklemek istedikleriniz:
27
Ek 3: Siber Olay Değerlendirme Formu
SİBER OLAY DEĞERLENDİRME FORMU
1. Bildirimi yapan SOME:
2. Bildirimi yapan personelin
Ad, Soyad :
Unvan/Birim :
Telefon :
E-posta :
3. Olay türü:
□ Servis dışı bırakma (DDoS) □ Web Defacement
□ Bilgi Sızdırma (Data Leakage)
□ Zararlı Yazılım (Malware)
□ Sosyal Mühendislik
□ Spam
□ Şifre Ele Geçirme
□ Dolandırıcılık (Fraud)
□ Port Tarama
□ Kimlik taklidi
□ Oltalama (Phishing)
□ SQL Injection
□ Diğer (Lütfen açıklayınız):
________________________________________________________________
4. Olay sistem kesintisine sebep oldu mu? □ Evet □ Hayır
5. Etkilenen sistemler:
□ Uygulama Sunucusu □ Veritabanı Sunucusu □ DNS
□ Posta Sunucusu □ Web Sunucusu □ Dosya Sunucusu
□ Güvenlik Duvarı
□ Diğer (Lütfen açıklayınız):
________________________________________________________________
6. Olayın kısa tanımı:
7. Olayı bildiren kişi/kurum ve tespit edilme yöntemi :
□ Kurum dışı bildirim □ Kurum çalışanı □ Bilgi işlem birimi
□ Kurumsal SOME çalışanı
□ Diğer (Lütfen açıklayınız):
________________________________________________________________
28
Tespit edilme yöntemini açıklayınız:
________________________________________________________________
8. Olayın:
Tahmini başlangıç zamanı
Tarih : ……………….. Saat : ………………..
Tespit edildiği zaman
Tarih : ……………….. Saat : ………………..
9. Siber olaylara ait iz kayıtları tespit edildi mi?
□ Hayır
□ Evet
Kaynak IP : __________________________________________________
Hedef IP : __________________________________________________
Port : __________________________________________________
Diğer : __________________________________________________
10. Alınan Karşı Önlemleri Açıklayınız:
11. Eklemek istedikleriniz
29
Ek 4: Eğitim İçerikleri
Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel ağ bilgisi
□ İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix)
□ Sınır güvenliği yapılarını tanıma.
Ana Konular
□ Zafiyet, tehdit tanımları
□ Açık kaynak kodlu güvenlik zafiyet tarayıcıları ve bu araçların kullanımı
□ Windows işletim sistemi denetimi
□ Unix/Linux sistemlerin denetimi
□ Bir ağın topolojisini çıkartma
□ Sınır sistemleri denetimi
Sızma Testleri Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel ağ bilgisi
□ İşletim sistemleri bilgisi (Windows ve Unix)
□ Etki alanı bilgisi
□ Sınır güvenliği yapılarını tanıma
Ana Konular
□ Pentest tanımı, amacı, dikkat edilmesi gereken hususlar
□ Dış ağ taramaları ve aktif bilgi toplama
□ Keşif ve zafiyet tarama
□ Zafiyet istismar etme (exploitation)
□ Etki alanı ve son kullanıcı bilgisayarları sızma testleri
□ İstismar sonrası yapılması gerekenler (post-exploitation)
□ Veritabanı sızma testleri
□ Network bileşenleri sızma testleri ve ikinci katman saldırıları
□ Güvenlik mekanizmaları atlatma yöntemleri
□ Sosyal mühendislik
□ Web uygulamaları sızma testleri
30
Saldırı Teknikleri Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel TCP/IP bilgisi
□ Temel işletim sistemi bilgisi
Ana Konular
□ Güvenlik Testlerinde Bilgi Toplama
□ TCP/IP İletişiminde Oturuma Müdahale
□ Güvenlik Duvarları
□ Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemleri
□ Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri ile İçerik Filtreleme Sistemlerini
Atlatma
□ Host/Ağ/Port Keşif Ve Tarama Araçları
□ Zafiyet Tarama ve Bulma Sistemleri
□ Exploit Çeşitleri ve Metasploit Kullanımı
□ Kablosuz Ağlar ve Güvenlik
□ Web Uygulama Güvenliği ve Hacking Yöntemleri
□ VPN ve Şifreleme Teknolojileri
□ Son Kullanıcıya Yönelik Saldırı Çeşitleri ve Yöntemleri
□ Güvenlik Amaçlı Kullanılan Firefox Eklentileri
□ Linux sistem yönetimi ve güvenliği
□ TCP/IP Protokol Ailesi Zafiyet Analizi
□ Paket Analizi, Sniffing
31
Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel işletim sistemi bilgisi
□ Temel TCP/ IP bilgisi
□ Temel Linux bilgisi
Ana Konular
□ Trafik Analizi Temelleri
□ Uygulama Protokolleri ve Trafik Analizi
□ Açık Kaynak Kodlu Saldırı Tespit Sistemi
□ Ağ Trafiği Analizi ve İzleme
□ Uygulama protokolleri için saldırı tespit metotları
□ Kayıt Yapılandırma Ayarları
□ Kayıt Analiz Yöntemleri ve Teknikleri
□ Kayıt Yönetimi
□ Büyük Boyutlu Kayıtların İşlenmesi
□ Kayıtları İzleme
□ Olay Müdahalesi için Kayıtlar
□ Adli Analiz Kayıtları
□ Uyumluluk için Kayıt
□ Kayıt Toplamada En Sık Yapılan Yanlışlar
□ Kayıt Standartları
32
Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel işletim ve bilişim sistemleri bilgisi
□ TCP/ IP Temel Ağ ve Güvenlik bilgisi
□ Kayıt Yönetimi ve Saldırı Tespit temelleri bilgisi
Ana Konular
□ Merkezi Kayıt Yönetimi sistemleri
□ Olay ilişkilendirme sistemleri (SIM)
□ SIM çözümlerine örnekler
□ Envanter analizi ile yüksek riske sahip varlıkların belirlenmesi
□ Açık Kaynak Kodlu Merkezi Güvenlik İzleme Yazılımı (OSSIM)
o OSSIM Mimarisi ve entegre araçlar
o OSSIM Kurulumu
o OSSIM Konfigürasyonu
o OSSIM Web Konsolu
o Güvenlik politikalarının ve raporlarının düzenlenmesi
o OSSIM ajanı ile bilgi toplama
o SYSLOG ile bilgi toplama
□ Güvenlik Olaylarının Korelasyonu (Saldırı ilişkilendirme)
□ Güvenlik istihbaratı için olay analitik iş akışlarının optimize edilmesi
□ Olay analizi ve müdahale
□ Sistem bakımı ve güncelleme
33
Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi
Ön Şartlar
Hem idari süreçler, hem bilişim sistemleri altyapısı konularında tecrübe sahibi olmak.
Ana Konular
□ Giriş (Tarihçe, örnek bilgisayar olayları, örnek SOME’ler ve organizasyonlar)
□ SOME temel konuları (SOME nedir, SOME çerçevesi, SOME servis çerçevesi)
□ Siber olay müdahale süreci (olay müdahale servis tanımı ve servis işlevleri)
□ SOME operasyonel elemanları (yazılım, donanım, politika ve prosedürler)
□ SOME proje planı
Bilişim Sistemleri Adli Analizi Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel Linux ve Windows işletim sistemi bilgisi.
Ana Konular
□ Bilgisayar olaylarına müdahale
□ Bilgisayar adli analizi hazırlık aşamaları
□ İşletim sistemlerinde dosyalama sistemleri (NTFS, FAT32, ext2, ext3) hakkında bilgiler
(Dosyaların bu sistemlerde ne şekilde oluşturulduğu, saklandığı, silindiği vb.)
□ Bilgisayarların çeşitli bölümleri için (RAM, “Stack” alanı, sabit diskler vb.) verilerin
kalıcılığı ve veri çıkarma şekilleri
□ Linux üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
□ Uygulamalı kısımda adli analiz çalışma ortamının kurulması ve araçlarla şüpheli dosya
incelemesi yapılması
□ Windows üzerinde bilgisayar olayı adli analizi yapılması ve ilgili araçların tanıtımı
□ Adli analizle ilgili yasal çerçeveler ve delillerin mahkemeye sunulabilecek şekilde
saklanması
34
Bilgisayar Adli Analizi – Derinlemesine Windows Eğitimi
Ön Şartlar
□ Bilişim sistemleri Adli Analizi Eğitimi
Ana Konular
□ Sayısal Adli Analiz Temelleri ve Kanıt Toplama
□ Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 1 – Dizi Sorguları, Veri madenciliği ve
E-posta Adli Analizi
□ Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 2 – Kayıt Defteri ve USB Analizi
□ Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 3 – Kayıt Dosyası Analizi
□ Uygulamalı: Temel Windows Adli Analizi Bölüm 4 – Web Tarayıcı Analizi
□ Uygulamalı: Sayısal Adli Analiz Yarışması
Ağ Adli Analizi Eğitimi
Ön Şartlar
□ Katılımcıların (VirtualBox veya VMWare) üzerinde çalıştırılacak sanal işletim sistemini
sıkıntısız çalıştırabilecek bir bilgisayarının olması.
□ Katılımcıların Linux işletim sistemi temelleri ve uygulamaları hakkında bilgili olması.
□ Katılımcıların Linux işletim sistemlerinde basit kurulum ve bağlantı işlemlerini yapabilir
düzeyde olması (IP Adresi atama, log dosyası takip etme, editör kullanımı vb.).
□ Katılımcıların genel ağ protokolleri (IP, HTTP, TCP, UDP, vb.) ve ağ dinleme araçları
(wireshark, tcpdump vb.) hakkında giriş seviyesinde bilgisinin olması.
Ana Konular
□ Dijital kanıtların ağ kaynaklarından elde edilmesi
□ Analiz sürecinde elde edilecek sonuçların tekrar üretilebilir olması ve elde edilen kanıtların
güvenilir olması
□ Ağ analizinde farklı amaçlar için kullanılabilecek araçlar, teknolojiler ve süreçler
□ Mobil cihaz güvenliği
□ Uygulamalar
35
Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel işletim sistemi bilgisi
Ana Konular
□ Uygulamalı: Zararlı Yazılım Araçları ve Yöntemleri
□ Uygulamalı: Zararlı Yazılım Analizi Temelleri
□ Uygulamalı: Diğer Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri
□ Uygulamalı: Zararlı Kod Analizi
□ Uygulamalı: Zararlı Yazılımlardan Korunma Yöntemleri
DDoS Saldırıları ve Korunma Yöntemleri Eğitimi
Ön Şartlar
□ Temel TCP/IP bilgisi
Ana Konular
□ DDoS saldırı çeşitleri
□ DDoS saldırı analizi
□ DDoS ile mücadele
36
Bilişim Hukuku Eğitimi4
Ön Şartlar
□ Belirli bir ön şart yoktur.
Ana Konular
□ Adli Sürecin yürütülmesi temel eğitimi
□ Bilgisayar teknolojisi
□ Sayısal veri teknolojisi
□ İşletim sistemi ve yazılımlar
□ İnternet teknolojisi
□ İstemciler için ağ güvenliği
□ Kablosuz internet erişimi ve güvenliği
□ Bilişim kültürü
□ İnternet arama motorları
□ İnteraktif bankacılık-ceza
□ Bilişim suçları-kanun maddeleri
□ Elektronik imza
□ Bilişim suçları-örnek olaylar
□ Hakaret-sövme suçları (internet-SMS vb.)
□ Bilirkişi raporları
□ Alan adları hukuku
□ Delil tespiti-hukuk
□ Delil tespiti-ceza
□ İnternet servis sağlayıcılar
□ Spam-yığın E-posta-SMS
□ İnternet sitelerinin filtrelenmesi
□ E-tüketici
□ Av.tr- e-baro
□ Sanal kumar
□ E-devlet uygulamaları
□ Uluslararası mevzuat
□ İnteraktif bankacılık-hukuk
□ Yüksek mahkeme kararları
□ UYAP
□ Kişisel verilerin korunması
□ Fikri haklar-ilgili hükümler
□ Telekomünikasyon hukuku
□ Çocuk pornografisi

4 Eğitim içeriği Ankara Barosu İnternet Sitesinden alınmıştır.
37
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
Ön Şartlar
□ Belirli bir ön şart yoktur. Kalite sistemleri ile tanışıklık avantaj olmaktadır.
Ana Konular
□ Bilgi güvenliği yönetim sistemi nedir? Neden gereklidir?
□ ISO 27001’de “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al” döngüsü
□ Bilişim sistemi risk analizi ve tedavisi
□ ISO 27001 temel kontrol alanları
o Güvenlik politikası
o Bilgi güvenliği organizasyonu
o Varlık yönetimi
o İnsan kaynakları güvenliği
o Fiziksel ve çevresel güvenlik
o İletişim ve işletim yönetimi
o Erişim kontrolü
o Bilişim sistemi edinim, geliştirme ve bakımı
o Bilgi güvenliği olay yönetimi
o İş sürekliliği yönetimi
o Uyum
□ ISO 27001’e uygunluk denetimi
o Denetim planlama
o Denetim kontrol listeleri
o Uygunsuzluklar ve raporlama
□ Çeşitli uygulamalar
38
Ek 5: Kurumsal SOME’ler İçin Gereksinim Listesi
Genel Öğeler
1. Görev Alanının Tanımlanması: Kurumsal SOME’nin sorumlu olacağı bilişim varlıkları ile
hizmet vereceği kurum/birim(ler) net bir şekilde belirlenmelidir.
2. Görev ve Yetkilerin Belirlenmesi: Kurumsal SOME’lerin görev ve yetkileri SOME’nin temel
hedeflerini de içerecek şekilde açıkça belirlenmelidir.
3. Organizasyon Şeması: Kurumsal SOME’nin kurulduğu kuruma ait organizasyon şemasındaki
yeri belirtilmelidir.
4. Kurumsal SOME Organizasyonu: Kurumsal SOME amir ve personelinin görev ve
sorumlulukları ile kurumdaki yeri detaylandırılmalıdır. Tüm ekip çalışanları aynı birimde
bulunmuyorsa bu durum Kurumsal SOME organizasyon şemasında belirtilmelidir.
Politika
1. Bilginin Sınıflandırılması ve Korunması: Hassas, gizli veya halka açık bilgilerin
sınıflandırıldığı, ayrı ayrı bu bilgilerin nasıl saklanacağı, nakledileceği, erişilebileceği, vb. gibi
konuların açıklandığı politikalar hem elektronik hem de basılı kopyalar şeklinde
oluşturulmalıdır.
2. Kayıt Tutma: Tutulan elektronik veya basılı kayıtların sınıflarına göre ne kadar süre
saklanması gerektiği, yedeklemenin nasıl yapılacağı, yedeklerin nasıl nakledileceği ve
arşivleneceğini belirten politikalar hazırlanmalıdır.
3. Kayıt Yok Etme: Sayısal veya basılı kayıtların sınıflarına göre ne şekilde ve kim tarafından
yok edilebileceğini belirten politikalar oluşturulmalıdır.
4. Bilgi Dağıtımı ve Erişimi: Dağıtılabilecek bilginin türü ve metodunun açıklandığı, hangi
bilgiye kimlerin ulaşabileceğinin belirtildiği politikalar oluşturulmalıdır.
5. Kurumsal SOME Sistemlerinin Kullanımı: Kurumsal SOME çalışanlarının ekipman ve
sistemlerini günlük işlerde nasıl kullanacağı detaylı olarak açıklanmalıdır. Ekipman ve
sistemlere ait aşağıdaki konularda politikalara açıklık getirilmelidir:
□ İzinsiz erişime karşı nasıl korunuyor?
□ Kişisel amaçlı kullanılabilir mi?
□ Hangi sitelere giriş yapılabilir veya yapılamaz?
□ Kişisel yazılımlar indirilip yüklenebilir mi?
□ Virüs ve casus yazılım taraması hangi sıklıkla yapılıyor?
□ Yazılım güncellemeleri hangi sıklıkla yapılıyor?
6. Olay Müdahale Politikası: Kurumsal SOME sorumluluklarının detaylıca belirtildiği, hangi
durumlarda kolluk kuvvetleri ya da USOM ve varsa bağlı Sektörel SOME’den yardım
istenebileceğinin açıklandığı politikalar hazırlanmalıdır.
39
Çalışma Ortamı
1. Fiziksel Güvenlik: Kurumsal SOME birimlerine ait çalışma yeri, haberleşme altyapısı ile
bilginin ve çalışanların korunmasını dikkate alarak düzenlenmelidir.
2. Depolama: Kurumsal SOME ekibi depolamaları gereken fiziksel varlıklarını güvenli bir
şekilde saklamalıdır. Bu varlıkların nasıl ve nerede saklanacağı, bu materyale kimlerin
erişebileceği ile ilgili yöntemler belirlenmelidir.
3. E-posta ile güvenli iletişim yöntemi (PGP Kullanımı): Kimlerin anahtarları olmalı,
anahtarlar nasıl üretilmeli ve saklanmalı konuları netleştirilmelidir.
□ Kimlerde anahtar olacaktır (amir, personel, vb.)?
□ Anahtarlar nasıl oluşturulacak, yönetilecek ve saklanacaktır?
□ Anahtar yönetimi konuları:
o Anahtarları kim oluşturacaktır?
o Hangi tür anahtar oluşturulacaktır?
o Anahtar boyutu ne olacaktır?
o Son kullanma tarihleri belirlenecektir
o İptal sertifikası gerekli olacak mıdır?
o Anahtarlar ve iptal sertifikaları nerede saklanacaktır?
o Anahtarlar nasıl iptal edilecektir?
o Anahtarları kim imzalamalıdır?
□ Parola politikası var mıdır?
Olay Yönetimi
1. Olay Müdahale Planı: İzlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:
□ Olay atama
□ Olay analiz
□ Olay önceliği yükseltme
□ Olayı kapama
□ Olaydan alınan dersler
Ayrıca şu hususlara dikkat edilmelidir:
□ Olayla ilgili kayıtları kim tutuyor, bilgiyi kim takip ediyor?
□ Olay sırasında sürekli bilgilendirilmesi gereken denetmenler var mı?
□ Olay sırasında olayın derecesini yükseltmek için bir politika mevcut mu?
□ Bir olayı kapatmak için hangi kriterlere bakılır?
2. Raporlama: Kurumsal SOME’nin kurum içi ve kurum dışı paydaşlar arasındaki bilgilendirme
süreci tanımlanmalıdır. Olay sonrası USOM’a rapor verilmelidir.
40
Ek 6: Olay Sonrasında İncelenmek Üzere Güvenilir Delillerin Elde Edilmesi İçin Tutulacak
Kayıtların Asgari Nitelikleri
“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” 3. Maddesi çerçevesinde “Siber
Olayların Delillendirilmesi” eyleminin “Olay sonrasında incelenmek üzere güvenilir delillerin
elde edilmesi için tutulacak kayıtların asgari niteliklerinin belirlenmesi” alt eyleminde İçişleri
Bakanlığı sorumlu kuruluş olarak belirlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde ve ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile tamamlanan “Olay
Sonrasında İncelenmek Üzere Güvenilir Delillerin Elde Edilmesi İçin Tutulacak Kayıtların
Asgari Nitelikleri”ne ilişkin çalışma tamamlanmıştır.
Bu çalışma kurumlar için bir kılavuz niteliğinde olup, kurumların kendi sistemlerine ilişkin risk
değerlendirmesi yaparak hangi sistemleri kuracaklarını ve hangi sistemlerden, ne seviyede kayıt
toplayacaklarını belirlemeleri gerekmektedir.
Çalışma sonucunda oluşturulan rapor 7 başlık altında toplanmış olup bunlar aşağıdaki gibidir:
1. İz Kayıtlarının Alınması Gereken Sistemler
2. İz Kayıtlarında Bulunması Gereken Asgari Nitelikler
3. İz Kayıtlarının Güvenliği
4. İz Kayıtlarının Yönetimi ile İlgili Roller
5. İz Kayıtlarının Saklanma Süresi
6. Ortak Zaman Sunucusu Kullanımı
7. Merkezi İz Kayıtları Yönetiminin Sağlanması
1. İz Kaydı Alınması Gereken Sistemler
A. Fiziksel ortam kayıtları:
1) Kritik Bilişim sistemleri odaları giriş-çıkış kayıtları,
2) Kritik Bilişim sistemleri odaları giriş-çıkış kamera kayıtları,
3) Çalışma ortamları giriş-çıkış kayıtları,
4) Çalışma ortamları giriş-çıkış kamera kayıtları.
B. Sanal ortam kayıtları:
1) Güvenlik duvarları,
2) Antivirüs yazılımları,
3) Saldırı tespit/önleme sistemleri,
4) Yönlendiriciler ve anahtarlama cihazları,
5) Sunucular,
6) İş uygulamaları (Kritik Kurumsal projeler),
7) Veri tabanları,
8) Sanal özel ağ sistemleri
2. İz Kayıtlarında Bulunması Gereken Asgari Nitelikler
A. Kaydı Oluşturan Sistem
41
B. Kaydın Oluşturulma Zamanı (Tarih, saat, zaman dilimi)
C. Kaydı Oluşturan Olay
D. Kaydın İlişkili Olduğu Kişi (IP-Port bilgisi, MAC adresi, işlemi yapan tekil kullanıcı adı
veya sistemin adı)
3. İz Kayıtlarının Güvenliği
A. Gizlilik
1) Siber olaylara ilişkin tutulan iz kayıtlarına, “bilinmesi gerektiği kadar” (need to know)
prensibine uygun olarak sadece erişim yetkisi verilen kişilerin ulaşabiliyor olması
sağlanmalıdır.
2) Kayıt üreten ortamların teknolojisine uygun olarak kimlik doğrulama ve yetkilendirme
sistemleri yapılandırılmalıdır.
3) Kayıt üreten ortamlarla iz kayıtları saklama merkezleri arasında teknik imkanlar
dahilinde trafiğin şifreli olarak transfer edilmesi sağlanmalıdır.
B. Bütünlük
1) İz kayıtlarının tek yönlü kriptografik özet değerleri (hash) hesaplatılmalı ve iz kayıtları
güvenli ortamlarda saklanmalıdır.
2) Siber olaylara ilişkin iz kayıtlarının saklanması için kurulacak yapının kayıtları,
olayların olduğu sistem dışında merkezi bir sunucuda saklanmalıdır. Kurum kritik
olaylarını belirlemelidir. Kritik olayların iz kayıtları merkezi sunucuya anlık olarak
(olay oluştuğu zaman) gönderilmeli, kritik olmayan olayların iz kayıtları da kurumun
belirlediği aralıklarda merkezi sunucuya iletilmelidir.
3) Kritik sistemlerde oluşan iz kayıtları eş zamanlı olarak merkezi sunucularda
yedeklenmeli, silinmelerine ve değiştirilmelerine izin verilmemelidir.
4) Merkezi iz kaydı sunucuları sadece yeni iz kayıtlarının saklanması için fonksiyonlar
içermeli, iz kayıtlarının silinmesi/değiştirilmesi amaçlı erişimlere kapalı olmalıdır.
C. Erişilebilirlik
İz kayıtlarının periyodik olarak yedeklenmesi ve yedeklerin uygun şekilde muhafaza edilmesi
sağlanmalıdır.
4. İz Kayıtlarının Yönetimi ile İlgili Roller
Kurumların iz kayıtlarının yönetimi; iz kayıtlarının üretilmesi, transfer edilmesi, depolanması, gözden
geçirilmesi, analiz edilmesi ve imha edilmesi aşamalarını kapsar. Bu süreçlerde sistem, veri tabanı,
ağ ve güvenlik yöneticileri, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME), yazılım geliştiriciler ve
denetçilere ait görev ve sorumluluklar belirlenmelidir.
5. İz Kayıtlarının Saklanma Süresi
İz kayıtlarının saklanma süresi belirlenmesinde, iz kayıtlarından sağlanacak fayda, saklama maliyeti
ve ilgili iz kaydının kritikliği parametreleri göz önünde bulundurulmalıdır. İz kayıtları bu bilgiler
ışığında asgari olarak 1 yıl süre ile saklanmalıdır. Kurumların kendi mevzuatları gereği uyması gereken
süreler saklıdır.
42
6. Ortak Zaman Sunucusu Kullanımı
Kayıtların toplandığı bütün sistemlerin aynı zaman değerine sahip olması gerekmektedir. Bütün
sistemlerin zamanlarının aynı yapılması işlemi için Ağ Zaman Protokolü (NTP-Network Time
Protocol) sunucusu kurulup kayıt üreten farklı sistemlerin zamanlarını bu sunucu ile senkronize etmesi
sağlanmalıdır. Bunun yanında farklı ülkelerde birimleri olan kurumlar için saat dilimi (timezone) de
dikkate alınmalıdır.
7. Merkezi İz Kayıtları Yönetiminin Sağlanması
Yukarıda asgari nitelikleri belirtilen iz kayıtlarının daha etkin, verimli ve güvenli bir şekilde
toplanması, ilişkilendirilmesi, arşivlenmesi, raporlanması amacıyla Merkezi İz Kayıtları Yönetimi
Mekanizmaları devreye alınmalıdır.

Kurumsal SOME’lerde istihdam edilecek personelin alması tavsiye edilen eğitimler

Kategoriler
bilgi bankası

Siber Güvenlik Kurulu

Siber Güvenlik Kurulu

Bakanlar Kurulunca alınan 11/6/2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar, 20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar gereğince; Siber Güvenlik Kurulu oluşturulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na siber güvenlik alanında görev ve yetkiler verilmiş, siber güvenlik ile ilgili çalışma grupları ve geçici kurulların oluşturulabileceği karara bağlanmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı’nın içeriği, 06/02/2014 tarihinde yayımlanan 6518 saylı kanun ile 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na ilave edilen Ek Madde 1 ile kanunlaştırılmış, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’na ilave edilen ek fıkralar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na siber güvenlik ile ilgili yeni görevler verilmiştir. Buna göre; 5809 sayılı Elektronik ve Haberleşme Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 ile de Siber Güvenlik Kurulu düzenlenmiştir.

Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla; Bakanın başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Kurulun görevleri şunlardır:

 1. Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak ve ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararları almak
 2. Kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifleri karara bağlamak
 3. Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşları belirlemek
 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

 Siber Güvenlik Kurulunun çalışma usul ve esasları Başbakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.”

5809 sayılı Elektronik ve Haberleşme Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 de “Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları ile üyelerinin temsil düzeyi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir” denilmektedir. Söz konusu Kanun ile işaret edilen 11/6/2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu kararına göre Siber Güvenlik Kurulu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın başkanlığında,

 • Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı,
 • İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
 • Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı,
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı,
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı,
 • Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı,
 • Telekomünikasyon İletişim Başkanı

ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca belirlenecek bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır.

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen h bendi ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na siber güvenlik alanında aşağıdaki görev ve yetkiler verilmiştir.

“h) Ulusal siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, kritik altyapılar ile ait oldukları kurumları ve konumları belirlemek, gerekli müdahale merkezlerini kurmak, kurdurmak ve denetlemek, her türlü siber müdahale aracının ve millî çözümlerin üretilmesi ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapmak, yaptırmak ve bunları teşvik etmek ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları hazırlamak.”

5809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu görevleri, arasında siber güvenlik ile ilgili görev eklenmiştir.

“v) Siber güvenlik ve internet alan adları konularında Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve/veya Siber Güvenlik Kurulu tarafından verilen görevleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer birimleri marifetiyle yerine getirmek.”

Siber Güvenlik Kurulu Toplantıları

Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısı 21/12/2012 tarihinde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında yapılmıştır. Söz konusu Siber Güvenlik Kurulu Kararında “Siber Güvenlik Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” ve “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” kabul edilmiştir.

Siber Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısı 20/06/2013 tarihinde toplanmıştır. Bu toplantıda ilk toplantı ile ikinci toplantı arasında geçen altı aylık süre içerisinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM) kurulduğu ve 15 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla USOM’un faaliyet göstermeye başladığı bildirilmiştir. Siber Güvenlik Kurulu’nun üçüncü toplantısı 19/12/2013 tarihinde yapılmıştır.

Sektörel SOME’lerde (Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinde) istihdam edilecek personelin alması tavsiye edilen eğitimler